ติดต่อเรา


ผู้ประสานงานอำเภอต่าง ๆ

  • ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น ผู้อำนวยการ พงศ์สวัสดิ์ จินดามณี โทร. 062-2351553
  • ตำบลเตาปูน อำเภอสอง นางสาวฟารียา อาริยสุธรรม โทร.062-2916941
  • ตำบลเตาปูน อำเภอสอง นายสุนทร แสนปัญญา โทร.081-5070744
  • ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ ผู้อำนวยการวิสุทธิ์ รักพงษ์ โทร 098-8063419
  • ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ นางบานเย็น โรคภูริสกุล โทร 091-8540820
  • ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ นางจันทร์สว่าง ไชยประสิทธิ์ โทร. 095-6761753
  • โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง นายพิษณุ แสนเสมอ โทร. 081-9506592
  • ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง นายวัชรพงษ์ วิยะ โทร 093-2172637
  • ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย นายสมเจตน์ ไก่แก้ว โทร.085-6278910

ข้อมูลการติดต่อ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140

เบอร์โทรศัพท์ 0 5464 8593-5
เบอร์โทรสาร 0 5464 8374 , 0 5464 8596


เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด