ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

กิจกรรมการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
และการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน ครั้งที่ ๑๒

วันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

 

ส่วนที่ ๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นของตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชน

จากการระดมความคิดเห็นของตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชนเตาปูน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการสร้างภาคเครือข่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน ถึงสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน และอาชีพต่างๆ ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ได้ข้อสรุปดังนี้

 

อาหารพื้นเมือง

 • แกงแคกบนาง
 • แกงแคไก่
 • ตำเตา
 • ส้าใบม่วง
 • ตำปูนา
 • แกงอ่อมผำ
 • น้ำปูทรงเครื่อง
 • แกงผักพ่อค้าตีเมีย
 • แกงหอยขม

 

อาชีพ

 • การเกษตร
 • เย็บผ้า
 • เย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ
 • ทำไม้กวาดดอกหญ้า
 • ทอผ้าไหม (อัญชลีไหมไทย ม.๒)
 • ทำข้าวกล้องงอก
 • จักสาน
 • ทำจอบ

 

สถานที่ท่องเที่ยว

 • อ่างแม่สอง
 • พระธาตุพระลอ
 • สวนศิลปกรรมธารตาดหมอก (อาจารย์นคร)
 • ถ้ำผาพี่ผาน้อง
 • ดงตะแบก
 • เกาะแมลงปอ
 • สระน้ำหล่มภูเขา
 • วัดเตาปูน
 • หมู่บ้านชนเผ่า

 

กิจกรรม

 • รำวงย้อนยุค(กลุ่มสูงอายุ)
 • ฟ้อนเสือลากหาง
 • สะล้อ ซอ ซึง

 

 แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่สามารถนำไปบูรณาการการท่องเที่ยวในตำบลเตาปูน

 • แก่งเสือเต้น
 • อ่างแม่สอง
 • สวนศิลปกรรมธารตาดหมอก
 • ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
 • ตลาดสดเตาปูน
 • ลานท่าน้ำเมืองสอง
 • ศูนย์สาธิตการทำไม้กวาด
 • อัญชลีไหมไทย

 

ภาพรวมเส้นทางการท่องเที่ยว ตำบลเตาปูน

 

 

ส่วนที่ ๒ ส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน

ในระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการได้รวบรวมรายชื่อปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนเตาปูน และได้สัมภาษณ์ ปราชญ์ชาวบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลความเชี่ยวชาญในภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละด้าน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ชื่อ-สกุล รายละเอียดด้านภูมิปัญญา ที่อยู่ หมายเหตุ
นางปริมปา ปันส่า หัตถกรรมการทำไม้กวาดดอกหญ้า ๑๑๙ หมู่๒  
นางชวน จอมมานพ หัตถกรรมการทำไม้กวาดดอกหญ้า ๓๕ หมู่๒  
นางวิรัน อุ่นใจ ศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน ๑๐๗ หมู่ ๙  
นางกุลปรียา เกศสุขสนา หมอนวดแผนไทย ๔๕ หมู่ ๖  
นายทองแสง แทนสมบัติ การแปรรูปพานรถคันไถทำจอบ ๕๓ หมู่ ๑๐  
นางปวงคำ พุทธทรง ศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน ๔๗ หมู่ ๒  
นายยุทธ สอนจักร หัตถกรรมทำไม้กวาดดอกหญ้า ๓๐ หมู่ ๒  

 

ปฏิทินตาราง ๑๒ เดือนของตำบลเตาปูน
มกราคม ไม่มี
กุมภาพันธ์ ไม่มี
มีนาคม เลี้ยงผีเจ้าบ้าน จัดขึ้นวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๖
เมษายน ประเพณีวันสงกรานต์ ส่งเคราะห์บ้าน/วัด ขนทรายเข้าวัด สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ นมัสการเจ้าพ่อแสนหาญ
พฤษภาคม เลี้ยงผีปู่ต้าว นมัสการพระธาตุพระลอ สงเคราะห์เรียกขวัญ
มิถุนายน ไม่มี
กรกฏาคม ประเพณีแห่เทียนพรรษา จัดขึ้นทุกวันเพ็ญ ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
สิงหาคม ไม่มี
กันยายน ไม่มี
ตุลาคม ไม่มี
พฤศจิกายน ประเพณียี่เป็ง จัดขึ้นวันขึ้น ๑๕ ค้ำ เดือน ๑๒ มีการฟังเทศน์มหาชาติ
ธันวาคม ไม่มี

 

ส่วนที่ ๓  การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุ

           สร้างครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุโดยเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวในตำบลเตาปูน เพื่อให้เกิดการประสานงานด้านต่างๆ เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาภายในตำบลเตาปูน

ตัวอย่าง เส้นทางท่องเที่ยว ๓ วัน ๒ คืน

วัน-เวลา กิจกรรมการท่องเที่ยว สถานที่ ปราชญ์ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
วันแรก
ช่วงเย็น
 1. ต้อนรับนักท่องเที่ยวและรับประทานอาหารเย็นด้วยเมนูอาหารพื้นบ้านเตาปูน
  1. น้ำพริกตาแดง-ผักนึ่ง/หน่อไม้นึ่ง
  2. แกงแคกบนาง
  3. ตำปูนา
  4. แกงอ่อมผำ
 2. ชมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน นางปวงคำ พุทธทรง กลุ่มแม่บ้านตำบลเตาปูน
 1. เข้าที่พักโฮมสเตย์
โฮมสเตย์   เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์
วันที่สอง
ช่วงเช้า
 1. รับประทานอาหารเช้า เรียนรู้วิถีชีวิตจากอาหารพื้นบ้าน เช่น ป่ามไข่ แกงหน่อไม้ ปลาปิ้ง และผลไม้ตามฤดูกาล
 2. ร่วมกิจกรรมตักบาตร ทำบุญ และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โฮมสเตย์   เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์
 1. เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติแม่ยมเพื่อเยี่ยมชมและถ่ายภาพ รอยเท้าเสือ ณ จุดชมวิวแก่งเสือเต้น
 2. เยี่ยมชมหล่มด้ง ดงตะแบก ป่าสักงาม ภายในเขตอุทยาน
อุทยานแห่งชาติแม่ยม   เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ยม
 1. ล่องแพชมธรรมชาติ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ด้วยเมนูปลาสดๆจากอ่างเก็บน้ำแม่สอง และอาหารพื้นบ้านเตาปูน เช่น ส้าใบม่วง ส้ามะเขือแจ้ ต้มข่าไก่เมือง และมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
อ่างเก็บน้ำแม่สอง    
ช่วงบ่าย
 1. เรียนรู้และเยี่ยมชมผลงานการวาดภาพเครยองสองมือ
สวนศิลปกรรมธารตาดหมอก อ.นคร บุญญาสัย อ.นคร บุญญาสัย
 1. เยี่ยมชมการปลูกสมุนไพรขมิ้น
ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ตำบลเตาปูน    
 1. เยี่ยมชมวิถีชีวิต พร้อมเลือกซื้อสินค้าจากชุมชนเตาปูน
ตลาดสดเตาปูน    
 1. ชมการแสดงพร้อมทั้งรับประทานอาหารเย็น เมนูอาหารพื้นบ้าน เช่น ยำไก่ใส่หยวก ลาบหมู ปลาเผา ตำเตา น้ำปู๋ทรงเครื่อง
ลานท่าน้ำเมืองสอง นางวิรัน อุ่นใจ กลุ่มแม่บ้านตำบลเตาปูน
 1. เข้าที่พักโฮมสเตย์
โฮมสเตย์   เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์
วันที่สาม
ช่วงเช้า
 1. รับประทานอาหารเช้า
 2. ร่วมกิจกรรมตักบาตร ทำบุญ และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โฮมสเตย์   เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์
 1. ชมการสาธิตขั้นตอนการทำไม้กวาดพร้อมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า
ศูนย์สาธิตการทำไม้กวาด นายยุทธ สอนจักร  
 1. ชมกระบวนการ และกรรมวิธีการผลิตฯ ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม และ ขั้นตอนของการผลิตผ้าไหมยกดอกทอมือ : OTOP 5 ดาว และสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่น จ.แพร่ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
อัญชีผ้าไหมไทย   กลุ่มสตรีทอผ้าไหมไทยอัญชลี
 1. ส่งนักท่องเที่ยวกลับโดยสวัสดิภาพ
     

 

ผลการประเมินโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านครั้งที่ ๑๒ ณ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้แสดงความคิดเห็นต่อการจัดโครงการ ดังนี้

 • ดีใจที่ได้เจอ
 • ได้สุขภาพดี
 • ขอบคุณมากๆ
 • ได้ความรู้
 • ได้ประโยชน์จากโครงการ
 • ภูมิใจมากที่ได้ร่วมโครงการ
 • ลึกซึ้งมาก
 • สนุกสนาน
 • มีความสุข
 • ดีที่สุด
 • อบอุ่น
 • บริการเยี่ยมยอด
 • ชอบมาก
 • อยากให้กลับมาอีก

 

ภาคผนวก

ลงทะเบียน

 

กล่าวแนะนำโครงการและให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย

 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมความคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุ

 

การสร้างภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวกับ ททท.

 

ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน

 

กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม

 

สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน

 

อภิปราย สรุปผล และตอบข้อซักถาม

 

ส่วนอื่นๆ

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด