ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

กิจกรรมการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
และการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน ครั้งที่ ๑๕

วันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

 

 

 

ตำบลแม่พุงประกอบด้วย ๑๖ หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ ๑ บ้านวังขอน (มีขอนไม้ตะเคียน)
หมู่ ๒ บ้านค้างคำปัน (ทำเลที่ตั้งเป็นห้วยพ้นหินที่แตก)
หมู่ ๓ บ้านวังกวางเหนือ (มีกวาง มีถ้ำ)
หมู่ ๔ บ้านค้างปินใจ (ชื่อหมู่บ้านมาจากชื่อผู้ใหญ่บ้าน)
หมู่ ๕ บ้านแม่แฮด (มีแรด)
หมู่ ๖ บ้านแม่ตื๊ด (มีเขตติดต่อบ้างยางกระเหรี่ยง)
หมู่ ๗ บ้านป่าคา (มีป่าคามาก)
หมู่ ๘ บ้านปางไฮ (ทำฟางใต้ต้นไทร)
หมู่ ๙ บ้านป่าม่วง (มีต้นมะม่วงใหญ่)
หมู่ ๑๐ บ้านแม่พุง (มีลำห้วยใหญ่มาก)
หมู่ ๑๑ บ้านป่าไผ่ (มีต้นไผ่มาก)
หมู่ ๑๒ บ้านปางมะโอ (มีมะโอมาก)
หมู่ ๑๓ บ้านขุนห้วย (มีน้ำตก)
หมู่ ๑๔ บ้านสวนป่าสรอย (มีน้ำห้วย)
หมู่ ๑๕ บ้านแม่พุงหลวง (มีน้ำห้วยใหญ่)
หมู่ ๑๖ บ้านวังกวาง (มีน้ำห้วย)

 

ส่วนที่ ๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นของตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชน

จากการระดมความคิดเห็นของตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชนแม่พุงในการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการสร้างภาคเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน ถึงสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน และอาชีพต่างๆ ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ได้ข้อสรุปดังนี้

 

ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี

 • การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
 • ประเพณีผีกำบ้าน
 • ประเพณีส่งเคราะห์
 • ประเพณีปีใหม่เมือง
 • ประเพณีมัดมือ
 • ประเพณีลงโฮง
 • การเล่นสะบ้า
 • การกินสลาก
 • การแห่นางแมว
 • การเลี้ยงผีขุนน้ำ การขอฝน
 • การบวงสรวงเจ้าพ่อ

 

สถานที่ท่องเที่ยว

 • อ่างห้วยผักกูดแดง
 • อ่างห้วยแม่พุงบก
 • อ่างห้วยกบเน่า
 • สวนป่าแม่สรอย
 • สวนส้มอินทรีย์
 • น้ำตกขุนห้วย

 

อาหารพื้นเมือง

 • ยำหน่อไม้
 • แกงหน่อหวาย
 • แกงผักกูดผักหนาม
 • แกงบุก
 • ส้างวม
 • ยำผักชะโอม
 • หมกขี้ปลาฟัก
 • แกงอี่จุ๊ก
 • หลามปู หลามอีฮวก
 • แกงอี่ปุ๊ก
 • แกงเหน แกงกระต่าย แกงตุ่น
 • แกงดอกนางแลว
 • ลาบกระรอก
 • แกงแคแลน
 • น้ำพริกแมงมัน น้ำพริกแมงเม่า

 

อาชีพ

 • ปลูกห้อมเพื่อการส่งออก
 • ช่างซอ
 • หมอทำขวัญ
 • หมอเป่า
 • จักสานตะกร้า สุ่มไก่ ไม้กวาด
 • ถักแห
 • ทอผ้า
 • ทำนา ทำไร่ เช่น สวนส้ม ปลูกถั่ว ข้าวโพด ฯลฯ
 • การเลี้ยงสัตว์
 • การทำเฟอร์นิเจอร์

 

ภูมิปัญญา

 • การจักสาน สุ่มไก่ ตะกร้า กับดักปลา ฯลฯ
 • การถักแห
 • การทำมีด
 • การทอผ้า
 • สะหล่าบอกไฟ

 

การแปรรูปอาหาร

 • การทำหน่อไม้ดอง
 • การทำปลาส้ม
 • การทำกล้วยตาก
 • การทำจิ้นส้ม
 • การทำน้ำปู๋
 • การทำแคบหมู
 • การทำยาดอง
 • การทำลำไยอบ

 

 แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่สามารถนำไปบูรณาการการท่องเที่ยวในตำบลแม่พุง

 • อ่างห้วยผักกูดแดง
 • กิจกรรมล่องแพ ตกปลา
 • อ่างห้วยแม่พุงบก
 • อ่างห้วยกบเน่า
 • น้ำตกแม่พุงหลวง
 • ศูนย์เรียนรู้ข้าวกล้องเกษตรอินทรีย์
 • โฮมสเตย์บ้านกระเหรี่ยง
 • สวนป่าแม่สรอย
 • บ่อน้ำทิพย์
 • ประตูผา
 • สวนส้มอินทรีย์
 • ศูนย์เรียนรู้หัตถกรรมจักรสาน
 • น้ำตกขุนห้วย

 

ภาพรวมเส้นทางการท่องเที่ยว ตำบลแม่พุง

 

 

ส่วนที่ ๒ ส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน

ในระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการได้รวบรวมรายชื่อปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนแม่พุง และได้สัมภาษณ์ ปราชญ์ชาวบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลความเชี่ยวชาญในภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละด้าน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ชื่อ-สกุล รายละเอียดด้านภูมิปัญญา ที่อยู่ หมายเหตุ
นายสุคำ พรมหล้า ช่างซอพื้นเมือง ๓๖ หมู่ ๑๐ แต่งเพลงซอน้ำท่วมสรอย ปี ๒๕๔๔
นายสุมา กาทะเขียว การซอพื้นเมือง การร้องเพลงพื้นบ้าน ๑๔ หมู่ ๑๐  
นายทอง ใจน้อย หัตถกรรมจักสาน แอ๊บข้าว ไม้กวาด หวดข้าว กระบุง ๑๒๓/๑ หมู่ ๑๓ ประธานกลุ่มผู้สูงอายุจักสาน
นางยวน วงศ์ใยคำ หมอผูกคอเด็กเวลาร้องไห้ ๔๓/๒ หมู่ ๑๐ ศึกษาตำราจากหนังสือธรรม
นางตุ้ม กระสายยศ
 1. หัตถกรรมจักสาน แอ๊บข้าว ไม้กวาด ไม้ถูบ้าน
 2. การกรอด้าย
๓๒ หมู่ ๑๖  
นายสนอง ยินลา พิธีกรรมทางศาสนา ไหว้พระ สอนเด็กสวดมนต์ ๑๖๒/๒ หมู่ ๒  

 

ปฏิทินตาราง ๑๒ เดือนของตำบลแม่พุง
มกราคม ไม่มี
กุมภาพันธ์ ไม่มี
มีนาคม เลี้ยงผีเจ้าบ้าน จัดขึ้นวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๖ การทำบุญประจำปี เจ้าแม่กำปอง (๒๙-๓๑ มีนาคม)
เมษายน ประเพณีสะเดาะเคราะห์ ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่บ้าน การแข่งขันโยนสะบ้า การแห่พระพุทธรูปประจำหมู่บ้าน
พฤษภาคม ประเพณีผีขุนน้ำ
มิถุนายน ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีปีใหม่กระเหรี่ยง
กรกฏาคม ไม่มี
สิงหาคม ไม่มี
กันยายน ไม่มี
ตุลาคม ประเพณีกินสลาก ประเพณีลงโฮง
พฤศจิกายน ไม่มี
ธันวาคม ไม่มี

 

ส่วนที่ ๓  การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุ

           สร้างครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุโดยเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวในตำบลแม่พุง เพื่อให้เกิดการประสานงานด้านต่างๆ เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาภายในตำบลแม่พุง

ตัวอย่าง เส้นทางท่องเที่ยว ๒ วัน ๑ คืน

วัน-เวลา กิจกรรมการท่องเที่ยว สถานที่ ปราชญ์ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
วันแรก
ช่วงเช้า
 1. ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยอาหารว่างและน้ำสมุนไพร
 2. กิจกรรมตกปลา ล่องแพชมธรรมชาติ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ณ อ่างห้วยผักกูดแดง ด้วยเมนูอาหารป่า เช่น หลามปู
 3. เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชน บ้านวังขอน
อ่างห้วยผักกูดแดง หมู่ ๑   หมู่ ๑ บ้านวังขอน
ช่วงบ่าย
 1. เยี่ยมชมธรรมชาติและน้ำตก
อ่างห้วยแม่พุงบก หมู่ ๑๓   หมู่ ๑๓ บ้านขุนห้วย
 1. เยี่ยมชมธรรมชาติน้ำตกแม่พุงหลวง
 2. ศึกษาการผลิตข้าวกล้องเกษตรอินทรีย์ ข้าวลืมผัว
 3. ศึกษาดูงานการย้อมผ้าฝ้ายจากไม้ดู่
 4. ศึกษาดูงานด้านสมุนไพรปลาไหลเผือก และทดลองชิมน้ำสมุนไพร
อ่างห้วยกบเน่า หมู่ ๑๕   หมู่ ๑๕ บ้านแม่พุงหลวง
 1. พิธีผูกข้อมือแบบกระเหรี่ยง
 2. รับประทานอาหารเย็นแบบพื้นบ้านร่วมกัน
  1. แกงหน่อไม้เหี้ยใส่ปลากั้ง
  2. มะแคว่นต้ม
  3. ตำเตากับมะเขือแจ้
โฮมสเตย์บ้านกระเหรี่ยง   หมู่ ๑๕ บ้านแม่พุงหลวง
เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์
วันที่สองช่วงเช้า
 1. เดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติในสวนป่าแม่สรอย ชมบ่อน้ำทิพย์ ประตูผา
สวนป่าแม่สรอย หมู่ ๑๔   หมู่ ๑๔ บ้านสวนป่าสรอย
 1. ดูงานการทำสวนส้มแบบอินทรีย์
สวนส้มอินทรีย์   หมู่ ๑๒ บ้านปางมะโอ
หมู่ ๑๐ บ้านแม่พุง
 1. ศึกษาดูงานและชมการสาธิตหัตถกรรมจักสาน
 2. การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์
 3. การแปรรูปผลิตผลการเกษตร เช่น การทำกล้วยตาก กล้วยฉาบ การแปรรูปเห็ด
 4. เลือกซื้อของฝากจากร้านค้าชุมชน
ศูนย์เรียนรู้หมู่ ๑๖   หมู่ ๑๖ บ้านวังกวาง
 1. รับประทานอาหารกลางวัน ณ น้ำตกขุนห้วย
 2. ชมการปลูกห้อมเพื่อจำหน่าย
 3. ส่งนักท่องเที่ยวกลับโดยสวัสดิภาพ
น้ำตกขุนห้วย หมู่ ๒   หมู่ ๒ บ้านค้างคำปัน

 

ผลการประเมินโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านครั้งที่ ๑๕ ณ ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ได้แสดงความคิดเห็นต่อการจัดโครงการ ดังนี้

 • สุดยอดได้ความรู้ดี
 • ดีที่สุด
 • ดีมากและได้ความรู้
 • ประทับใจมาก
 • ขอบคุณทีมงานที่มาให้ความรู้
 • จะนำความรู้ไปใช้ต่อ
 • ได้พัฒนาความรู้
 • ได้ความรู้เรื่องสมุนไพร
 • ขอบคุณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้จัดโครงการ
 • สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้ลูกหลาน
 • ได้ประโยชน์หลายอย่าง

 

ภาคผนวก

ลงทะเบียน

 

กล่าวแนะนำโครงการ

 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมความคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุ

 

การสร้างภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวกับ ททท.

 

ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน

 

กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม

 

สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน

 

อภิปราย สรุปผล และตอบข้อซักถาม

 

ส่วนอื่นๆ

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด