ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

กิจกรรมการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
และการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน ครั้งที่ ๑๔

วันที่ ๒-๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

 

 

 

ตำบลน้ำเลาประกอบด้วย 10 หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถึ ดังนี้

 
หมู่ ๑ บ้านบุญแจ่ม
หมู่ ๒ บ้านน้ำเลาเหนือ
หมู่ ๓ บ้านห้วยขึม
 
 
หมู่ ๔ บ้านไผ่ย้อย
หมู่ ๕ บ้านห้วยทรายขาว
หมู่ ๖ บ้านน้ำเลาใต้
 
 
หมู่ ๗ บ้านหางนา
หมู่ ๘ บ้านสันติสุข
หมู่ ๙ บ้านน้ำเลาสันกลาง
 
 
หมู่ ๑๐ บ้านทรัพย์ไพรวัลย์

 

ส่วนที่ ๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นของตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชน

จากการระดมความคิดเห็นของตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชนแม่ทราย ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการสร้างภาคเครือข่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน ถึงสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน และอาชีพต่างๆ ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ได้ข้อสรุปดังนี้

 

ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี

 • การเอาขวัญควาย
 • การเลี้ยงผี
 • การส่งเคราะห์บ้าน
 • ประเพณีสงกรานต์ การประกวดจิสะโป๊ก ประกวดการก่อเจดีย์ทราย การทูนขวัญเจ้าอาวาส การแข่งขันปั๋นปอนปีใหม่

 

สถานที่ท่องเที่ยว

 • อ่างแม่กำปอง (หำปอง) มีปลาธรรมชาติเนื้อแน่น การล่องแพชมธรรมชาติ
 • ป่าชุมชน ๓,๐๐๐ ไร่
 • ฐานเรียนรู้จำนวน ๙ ฐาน
  1. ป่าเบญจพรรณ
  2. ป่าเต็งรัง
  3. ป่าปลวก
  4. ป่าต้นดิกเดียม
  5. ป่าเถาวัลย์
  6. ป่าไผ่
  7. ฐานสมุนไพร จำนวน ๓ ฐาน
  8. เพาะเห็ด
 • ฐานเรียนรู้อาชีพชุมชน
 • ฐานศาสตร์พระราชา
 • โครงการพระราชดำริหมู่บ้าน ๖๐ พรรษา
 • ศูนย์เรียนรู้ประมง
 • เครือข่ายก๊าชชีวภาพ
 • วัดบุญแจ่ม – สรงน้ำพระ
 • พระธาตุใจดี – งานบวงสรวงพระธาตุ งานประเพณีไหว้สาพระธาตุ ขบวนแห่แต่ ละคุ้ม ประกวดรำวงย้อนยุค ทำบุญประจำปีเจ้าแม่กำปอง ๒๙-๓๑ มี.ค.
 • บ่อดินขาวบ้านทรัพย์ไพรวัลย์
 • สวนเกษตรพอเพียง (อาจารย์เอกสิทธิ์)
 • โรงเพาะเห็ด (นายพรชัย ดอนแดนปิ่น หมู่๕)

 

อาหารพื้นเมือง

 • ข้าวแคบ / ข้าวปัน
 • น้ำปู๋ หน่อไม้ต้ม
 • ตำปู๋ก่ำ
 • ทอดปลาส้มสมุนไพร
 • อาหารป่า เช่น แกงแคแลน เห็ดและผักตามฤดูกาล
 • หลามบอน / ดอกอาว
 • สะเลียม
 • น้ำพริกปลาร้าทรงเครื่องสมุนไพร
 • แกงผักกูด
 • หมูทุบ
 • ลาบหมูสุก
 • แกงฮังเล
 • ปลาเผา
 • แกงผักหวาน
 • อาหารว่าง-ข้าวหลาม ข้าวหนุกงา ข้าวแคบจี่ ข้าวแต๋น

 

อาชีพ

 • เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์
 • สวนสมุนไพร
 • สวนมะขาม
 • บ่อดินขาว
 • การเพาะเห็ดตีนแรด
 • ไม้กวาดทางมะพร้าว / ดอกหญ้า
 • ผ้าด้นมือ
 • จักสาน
 • การแปรรูปปลาจากอ่าง
 • การทำจิ้นส้มหมู แหนม แคบหมู หมูแดดเดียว
 • การแปรรูปกล้วย-กล้วยฉาบ
 • การทำน้ำบวยอีวอก

 

สินค้า OTOP

 • ผ้าด้นมือ พวงกุญแจผ้าด้นมือ
 • คันกระบวยอีวอก
 • หมูแดดเดียว หมูกระจก แคบหมู
 • กล้วยฉาบ
 • พรมเช็ดเท้า
 • ปลาร้าอบ ปลาร้าก้อน (ป้าหลวน หมู่ ๑)
 • มะขามแก้ว
 • ถั่วดาวอินคา

 

กิจกรรม

 • ฟ้อนกลองอืด
 • สะล้อ ซอ ซึง
 • เซิ้งประยุกต์
 • รำวงย้อนยุค หมู่ ๓
 • การทำบุญตักบาตร

 

 แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่สามารถนำไปบูรณาการการท่องเที่ยวในตำบลน้ำเลา

 • ศูนย์เรียนรู้บ้านบุญแจ่ม สาธิตการทำปลาร้า ปลาส้ม มะขามคลุก
 • อ่างแม่กำปอง
 • ป่าชุมชนบ้านบุญแจ่ม
 • วัดบุญแจ่ม ไหว้พระขอพร ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ
 • สะพานสลิงเก่าแก่ บ้านบุญแจ่ม
 • กิจกรรมนวดอบสมุนไพร หมู่ ๘
 • ศูนย์เรียนรู้ไม้พยุง ยางนา หมู่ ๘
 • วัดน้ำเลา – พระธาตุวิภาวดีศรีน้ำเลา ต้นโพธิ์ ๑๐๐ ปี
 • วัดพระธาตุใจดี
 • กิจกรรมสาธิตการทำยาหม่องสมุนไพร และการจักสาน
 • วัดไผ่ย้อย พระธาตุพุทธเวฬุวัน
 • กิจกรรมการแสดงดนตรีไทย แพทย์แผนไทย
 • ร้านค้าชุมชน
 • อ่างแม่ถาง
 • ตลาดบ้านทรัพย์ไพรวัลย์

 

ภาพรวมเส้นทางการท่องเที่ยว ตำบลน้ำเลา

 

 

ส่วนที่ ๒ ส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน

ในระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการได้รวบรวมรายชื่อปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนน้ำเลา และได้สัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลความเชี่ยวชาญในภูมิปัญญาท้องถิ่นแ ต่ละด้าน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ชื่อ-สกุล รายละเอียดด้านภูมิปัญญา ที่อยู่ หมายเหตุ
นางสุวิดา เหมืองหม้อ หมอยาพื้นบ้าน หมอนวดแผนไทย การทำลูกประคบสมุนไพร การแสดงพื้นบ้าน ซอ รำวงย้อนยุค ๑๒๙ หมู่ ๘  
นายทองหล่อ คำพิชัย พิธีกรรมพื้นบ้าน การสะเดาะเคราะห์ การเอาขวัญ งานมงคล งานอวมงคล ๑๑๓ หมู่ ๙  
นางสุนีย์ กาศเกษม การแปรรูปอาหารจากปลา (ปลาส้ม ปลาร้า) ๗๒/๑ หมู่ ๑ ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลาร้าอบ
นางสมบัติ กลิ่นประทุม หัตถกรรมจักสาน การทำไม้กวาด ๗๓ หมู ๑  
นายเมฆ นาพรม หัตถกรรมจักสาน การทำไม้กวาด ๑๑๐ หมู่ ๗ อาจารย์เวรตานคนตาย
นายนิมิตร วงศ์พุทธ หัตถกรรมจักสาน การทำไม้กวาด ๙๕ หมู่ ๓  
นางจำนอง ธนกิจประภาพันธ์ สมุนไพร แก้เหน็บชา แก้ปวด ๑๒๓ หมู่ ๖ ยาหม่องแม่จำนอง
นายพรชัย ดอนแดนปิ่น เกษตรกรรม การเพาะเห็ด ๒๓ หมู่ ๕  
นางมัทนา ยะพรม (แม่คำมูล) หมอดูพื้นบ้านจากไพ่ ยาสมุนไพรทั้งภายใน-ภายนอก ยารางจืดล้างพิษ ๖๑/๑ หมู่ ๓  

 

ปฏิทินตาราง ๑๒ เดือนของตำบลน้ำเลา
มกราคม ไม่มี
กุมภาพันธ์ ไม่มี
มีนาคม เลี้ยงผีเจ้าบ้าน จัดขึ้นวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๖ การทำบุญประจำปี เจ้าแม่กำปอง (๒๙-๓๑ มีนาคม)
เมษายน ประเพณีวันสงกรานต์ ประกวดจิสะโป๊ก การประกวดก่อเจดีย์ทราย การทูนขวัญเจ้าอาวาส/ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน การแข่งขันปั๋นปอนปีใหม่
พฤษภาคม เลี้ยงผีปู่ต้าว นมัสการพระธาตุพระลอ สงเคราะห์เรียกขวัญ
มิถุนายน ไม่มี
กรกฏาคม ประเพณีแห่เทียนพรรษา จัดขึ้นทุกวันเพ็ญ ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
สิงหาคม ไม่มี
กันยายน ไม่มี
ตุลาคม ไม่มี
พฤศจิกายน ประเพณียี่เป็ง จัดขึ้นวันขึ้น ๑๕ ค้ำ เดือน ๑๒ มีการฟังเทศน์มหาชาติ
ธันวาคม ไม่มี

 

ส่วนที่ ๓  การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุ

           สร้างครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุโดยเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว ในตำบลน้ำเลา เพื่อให้เกิดการประสานงานด้านต่างๆ เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาภายในตำบลน้ำเลา

ตัวอย่าง เส้นทางท่องเที่ยว ๓ วัน ๒ คืน

วัน-เวลา กิจกรรมการท่องเที่ยว สถานที่ ปราชญ์ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
วันแรก
ช่วงเช้า
 1. ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยอาหารว่างและน้ำสมุนไพร
 2. ชมสาธิตการทำปลาร้า ปลาส้ม มะขามคุก
ศูนย์เรียนรู้บ้านบุญแจ่ม นางสุนีย์ กาศเกษม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลาร้าอบ
 1. ล่องแพชมธรรมชาติพร้อม รับประทานอาหารกลางวัน ณ อ่างแม่กำปอง และเดินชมธรรมชาติ ณ ป่าชุมชนบ้านบุญแจ่ม
อ่างแม่กำปอง ป่าชุมชนบ้านบุญแจ่ม   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ บ้านบุญแจ่ม
วันที่สองช่วงเช้า
 1. รับประทานอาหารเช้า
 2. เรียนรู้วิถีชีวิตจากอาหารพื้นบ้าน เช่น ป่ามไข่ แกงหน่อไม้ ปลาปิ้ง และผลไม้ตามฤดูกาล
 3. ร่วมกิจกรรมตักบาตรทำบุญ และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โฮมสเตย์   เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์
 1. หัตถกรรมจักสาน การทำไม้กวาด
อุทยานแห่งชาติแม่ยม   เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ยม
 1. ล่องแพชมธรรมชาติ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ด้วยเมนูปลาสดๆจากอ่างเก็บน้ำแม่ร้องกวาง และอาหารพื้นบ้านน้ำเลา เช่น ส้าใบม่วง ส้ามะเขือแจ้ ต้มข่าไก่เมือง และมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
อ่างเก็บน้ำแม่ร้องกวาง    
ช่วงบ่าย
 1. เรียนรู้และเยี่ยมชมผลงานการวาดภาพเครยองร้องกวางมือ
สวนศิลปกรรมธารตาดหมอก อ.นคร บุญญาสัย อ.นคร บุญญาสัย
 1. เยี่ยมชมการปลูกสมุนไพรขมิ้น
ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตำบลน้ำเลา    
 1. เยี่ยมชมวิถีชีวิต พร้อมเลือกซื้อสินค้าจากชุมชนน้ำเลา
ตลาดสดน้ำเลา    
 1. ชมการแสดงพร้อมทั้งรับประทานอาหารเย็นเมนูอาหารพื้นบ้าน เช่น ยำไก่ใส่หยวก ลาบหมู ปลาเผา ตำเตา น้ำปู๋ทรงเครื่อง
ลานท่าน้ำเมืองร้องกวาง นางวิรัน อุ่นใจ กลุ่มแม่บ้านตำบลน้ำเลา
 1. เข้าที่พักโฮมสเตย์
โฮมสเตย์   เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์
วันที่สามช่วงเช้า
 1. รับประทานอาหารเช้า
 2. ร่วมกิจกรรมตักบาตรทำบุญ และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โฮมสเตย์   เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์
 1. ชมการสาธิตขั้นตอนการทำไม้กวาดพร้อมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า
ศูนย์สาธิตการทำไม้กวาด นายยุทธ สอนจักร  
 1. ชมกระบวนการและกรรมวิธีการผลิตฯผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมและขั้นตอนของการผลิตผ้าไหมยกดอกทอมือ : OTOP 5ดาว และสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่น จ.แพร่ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
อัญชีผ้าไหมไทย   กลุ่มสตรีทอผ้าไหมไทยอัญชลี
 1. ส่งนักท่องเที่ยวกลับโดยสวัสดิภาพ
     

 

ผลการประเมินโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านครั้งที่ ๑๔ ณ ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ได้แสดงความคิดเห็นต่อการจัดโครงการ ดังนี้

 • น่าสนับสนุน
 • ดีมาก
 • ดีใจมาก
 • ได้รับความรู้เพิ่มเติมหลายอย่าง
 • ชอบทุกกิจกรรม
 • ชื่นชมมาก
 • สุดยอดเลย
 • เยี่ยมมาก
 • ถูกใจมาก
 • สนุกสนาน
 • ดีทุกอย่าง
 • มีประโยชน์และสาระ
 • ขอบคุณมาก
 • คุ้มค่ามาก
 • มีรอบสองอีกไหม
 • อิ่มมาก
 • เต็มใจมาก
 • อยากให้จัดบ่อยๆ
 • อยากให้กลับมาอีก
 • ไม่ผิดหวังที่ได้มา

 

ภาคผนวก

ลงทะเบียน

 

กล่าวแนะนำโครงการและเปิดโครงการอบรมโดยนายก อบต. น้ำเลา

 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมความคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุ

 

การสร้างภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวกับ ททท.

 

ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน

 

กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม

 

สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน

 

อภิปราย สรุปผล และตอบข้อซักถาม

 

ส่วนอื่นๆ

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด