ณ บ้านเวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่

โครงการส่งเสริมเชิงสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดแพร่
วันที่ 15 – 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ บ้านเวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ
โทรศัพท์ 081-594-2158 E-mail: pratheung@phare.mju.ac.th

ส่วนที่ 1ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นของตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชน

จากการระดมความคิดเห็นของตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชนเวียงทอง ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมเชิงสุขภาพผู้สูงอายุ ถึงสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน และอาชีพต่างๆ ได้ข้อสรุปดังนี้

อาหารพื้นบ้าน

แกงแคไก่

 • น้ำพริก
 • แกงแค
 • แกงอ่อม
 • แอบบอน
 • ห่อนึ่ง
 • แกงฮังเล
 • ส้างวม
 • ลาบ
 • แคบหมู
 • จิ้นปิ้ง
 • แอบปลา
 • แกงและยาหน่อไม้
 • ยำไก่

 

อาชีพ

 • แปรรูปฟอร์นิเจอร์ไม้สัก บานประตู หิ้งพระ (กลุ่มสหกรณ์ไม้เวียงทอง)
 • อุตสาหกรรมพ่อครัวบ้านเวียงทอง

 

โบราณสถาน

 • อนุสาวรีย์พระยาลิ้นทอง (หมู่ 2)
 • อนุสาวรีย์พระยาคาเขื่อน (หมู่ 7)
 • อนุสาวรีย์พระยาไชยมาตย์ (หมู่ 1)
 • พระธาตุสรีมหาโพธิ์ (หมู่ 5)
 • พระธาตุศิลาทอง (หมู่ 3)
 • พระธาตุศรีนนทชัย (หมู่ 7)
 • พระธาตุสุวรรณเกตุ (หมู่ 2)
 • พระธาตุเจดีสะหลีไชยา

พระธาตุสรีมหาโพธิ์

ประวัติศาสตร์

บ้านเวียงทอง จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้ว่าเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๔๐ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ดินแดนทางภาคเหนือของไทยคือท้องที่ประเทศลาวและจังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน ถูกพวกฮ่อธง เหลืองรบกวนจึงทาให้ผู้คนอพยพลงมาทางใต้เป็นส่วนมาก ในกระบวนการอพยพนี้มี ตระกูลเขื่อน คาลือผู้เป็นพี่พระยาลิ้นตองผู้เป็นน้องกลาง และพระยาไชยามาตย์น้องเล็ก ได้อพยพผู้คนทั้ง หมู่บ้านลงมาทางใต้เรื่อย ๆ จนกระทั่งมาถึงบริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ายม จึงได้ตั้งหลักแหล่งขึ้นที่ บริเวณแห่งนี้ซึ่งเรียกกันว่า”บ้านเวียงทอง” หรือ “เวียงตอง”

 

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่สามารถนำไปส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลเวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่

1. อนุสาวรีย์ ๓ พญา พญาลิ้นทอง (วัดทองเกศ), พญาไชยามาตย์ (วัดไชยามาตย์),พญาคาเขื่อน (วัดเขื่อนคาลือ)
2. หอไตรวัดเขื่อนคาลือ
3. พระธาตุสรีมหาโพธิ์
4. พระธาตุเจดีสะหลีไชยา

 

กิจกรรมที่ 2.2 “เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนาการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก” (เสริมสร้างการดูแลเรื่องอาหารปลอดภัยด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน กรรมวิธีการทำข้าวกล้องหุงสุกง่าย ไร้มอด) ดังนี้

1. การทำผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอก หุงสุกง่าย ไร้มอด

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายข้าวราคาปกติ เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าที่มีอยู่ภายในครัวเรือน ให้มากขึ้น และยังเป็นการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยการสีข้าวแบบโบราณ ด้วยเครื่องสีข้าวมือหมุน ที่ทำขึ้นจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

 

2. การนำผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่มีอยู่ในครัวเรือนมาแปรรูป โดยใช้ภูมิปัญญาโบราณ

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการนำพืช ผัก ที่ทานประจำ หรือผักตามฤดูกาลมาแปรรูป เพื่อเก็บรักษาไว้ทานได้นานยิ่งขึ้น โดยการนาผักต่าง ๆ มาทาเป็นผักดองเก็บไว้ ด้วยวิธีการใช้ภูมิปัญญาโบราณ ปลอดภัยต่อสุขภาพ และยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุอีกด้วย

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด