โครงการส่งเสรมิเชิงสขุภาพผู้สูงอายุ จังหวัดแพร่

โครงการส่งเสริมเชิงสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดแพร่

กิจกรรมที่ 2.2 “เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก” (เสริมสร้างการดูแลเรื่องอาหารปลอดภัยด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน กรรมวิธีการทำข้าวกล้องหุงสุกง่าย ไร้มอด)

วันที่ 9-10 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ส่วนที่ ๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นของตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชน

          จากการระดมความคิดเห็นของตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชนบ้านเวียง ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการส่งเสริมเชิงสุขภาพผู้สูงอายุ ถึงสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน และอาชีพต่างๆ ได้ข้อสรุปดังนี้

อาหารพื้นบ้าน -

อาชีพ

    -ทำนา / ทำไร่

    -รับจ้าง

สถานที่ท่องเที่ยว

    -วัดพระธาตุปูแจ

    -วัดบ้านอ้อยหลวง

    -วัดบุญเริง

    -วัดปากห้วยอ้อย

    -อ่างแม่ถาง

ประวัติศาสตร์

    ตำบลบ้านเวียง เป็นตำบลที่มีราษฎรอยู่กันอย่างมีความสุขสมควรแก่อัตภาพมีศิลปวัฒนธรรม อันน่าภูมิใจ มีแหล่งการศึกษาแก่บุคคลทั่วไป มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งการคมนาคมสะดวก มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ดี ราษฏรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรเป็นหลัก ประชาชนอยู่ดีกินดีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีชุมชนที่เข้มแข็งปลอดจากสิ่งเสพติดและเอดส์ ประชาชนมีจิตสำนักและมีส่วนร่วมในการปกครองที่ดี ผู้นำทุกระดับมีจิตสำนึกและใฝ่คุณธรรม

 

ภาพประกอบ

กิจกรรมที่ 2.2 “เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก” (เสริมสร้างการดูแลเรื่องอาหารปลอดภัยด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน กรรมวิธีการทำข้าวกล้องหุงสุกง่าย ไร้มอด) ดังนี้

           1.การทำผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอก หุงสุกง่าย ไร้มอด

          เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายข้าวราคาปกติ เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าที่มีอยู่ภายในครัวเรือน ให้มากขึ้น และยังเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยการสีข้าวแบบโบราณ ด้วยเครื่องสีข้าวมือหมุน ที่ทำขึ้นจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

 

 

           2.การนำผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่มีอยู่ในครัวเรือนมาแปรรูป โดยใช้ภูมิปัญญาโบราณ

          เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการนำพืช ผัก ที่ทานประจำ หรือผักตามฤดูกาลมาแปรรูป เพื่อเก็บรักษาไว้ทานได้นานยิ่งขึ้น โดยการนำผักต่าง ๆ มาทำเป็นผักดองเก็บไว้ ด้วยวิธีการใช้ภูมิปัญญาโบราณ ปลอดภัยต่อสุขภาพ และยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุอีกด้วย

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด