ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

กิจกรรมการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
และการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน ครั้งที่ ๑๓

วันที่ ๒๐-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

"แม่ทรายแดนมะขาม ถิ่นฐานการเกษตร เขตอนุรักษ์พันธ์กระบือ ยึดถือวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี"

 

 

 

ส่วนที่ ๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นของตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชน

จากการระดมความคิดเห็นของตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชนแม่ทราย ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการสร้างภาคเครือข่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน ถึงสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน และอาชีพต่างๆ ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ได้ข้อสรุปดังนี้

 

อาหารพื้นเมือง

 • แกงแลน
 • แกงผักหวานใส่ไข่มดแดง
 • ตำแมงมัน
 • คั้วกระดูกหมู
 • จิ้นส้ม
 • แคบหมู
 • แกงหอม
 • แกงหยวก
 • ยำไก่ใส่ปลี
 • หลามบอน
 • แกงแคไก่แห้ง
 • แอ็บถั่วเน่า
 • ตำเตา
 • แกงปลาใส่ตูน
 • แกงหยวก

 

อาชีพ

 • การเกษตร
 • เย็บผ้า
 • จักรสาน
 • ทำดอกไม้จัน (กลุ่มหัตถกรรมแม่บ้าน)
 • ทำหนังสติ๊ก
 • ทำไม้กวาดทางมะพร้าว
 • ทำดอกไม้จากพลาสติก
 • เลี้ยงจิ้งหรีด
 • ค้าขายของป่า

 

สถานที่ท่องเที่ยว

 • สวนเงาะ
 • ศูนย์ปฏิบัติธรรม
 • ศูนย์สมุนไพร
 • วัดแม่ทราย
 • ฐานเรียนรู้ทำเกษตร
 • ลานควาย
 • อ่างแม่หยวก
 • อ่างแม่ยางหลวง
 • อ่างแม่ทราย
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ

 

งานเทศกาลประจำปี

 • ชาวแม่ทรายยึดถือศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันเก่าแก่ ซึ่งสืบทอดกันมาช้านาน เช่น ประเพณีการแต่งงาน การบวชนาค ทำบุญบ้าน ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ ทำบุญตักบาตรในวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา และที่สำคัญถ้าหากว่า พ่อ แม่ หรือญาติพี่น้องได้เสียชีวิตครบ ๑๐๐ วัน ก็จะมีการทำบุญครั้งใหญ่ส่วนมากก็จะมีการทำบุญถวายผ้าป่า ให้วัด โรงเรียน หรือหมู่บ้าน ตานข้าวใหม่ ทำขวัญควาย ปูจาข้าวปุ้น กินสลาก

 

กิจกรรม

 • รำวงย้อนยุค(กลุ่มสูงอายุ)
 • ฟ้อนเสือลากหาง
 • สะล้อ ซอ ซึง

 

 แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่สามารถนำไปบูรณาการการท่องเที่ยวในตำบลแม่ทราย

 • ลานควาย
 • อ่างแม่หยวก
 • ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์
 • โรงเพาะเห็ด
 • อ่างแม่ทราย
 • สวนเงาะ
 • วัดแม่ทราย

 

ภาพรวมเส้นทางการท่องเที่ยว ตำบลแม่ทราย

 

 

ส่วนที่ ๒ ส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน

ระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการได้รวบรวมรายชื่อปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนบ้านแม่ทราย และได้สัมภาษณ์ ปราชญ์ชาวบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลความเชี่ยวชาญในภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละด้าน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ชื่อ-สกุล รายละเอียดด้านภูมิปัญญา ที่อยู่ หมายเหตุ
นางอำพันธ์ กาศสกุล หัตถกรรมงานใบตองและจักสาน ๔๔ หมู่ ๒  
นางปราณี เดชพรม ศิลปวัฒนธรรม ด้านการแสดง-ฟ้อนรำ ๘๑/๑ หมู่ ๔  
นางบุญหยวน ใจกาศ ศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดง - ซอนาค ๙๘/๒ หมู่ ๒  
นายด่วน ขัดบัน หมอพื้นบ้าน หมอพิธีกรรม เอาฃวัญนาค ๑๕๒/๓ หมู่ ๒  
นายนิคม เชาว์แล่น หมอพื้นบ้าน หมอพิธีกรรม ๔๗ หมู่ ๒ อาจารย์เวรตานคนตาย
นายวิชา คำเฮือน หมอพิธีกรรม-จัดของเลี้ยงผี ๑๖ หมู่ ๒  
นายเชิด ขัดบัน หมอยา หมอพิธีกรรม ๕๘/๒ หมู่ ๒  

 

ปฏิทินตาราง ๑๒ เดือนของตำบลแม่ทราย
มกราคม ไม่มี
กุมภาพันธ์ ไม่มี
มีนาคม เลี้ยงผีเจ้าบ้าน จัดขึ้นวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๖
เมษายน ประเพณีวันสงกรานต์ ส่งเคราะห์บ้าน/วัด ขนทรายเข้าวัด สรงน้ำพระ รดน้ำดำ หัวผู้สูงอายุ ปูจาข้าวปุ้น
พฤษภาคม ไม่มี
มิถุนายน ไม่มี
กรกฏาคม ประเพณีแห่เทียนพรรษา จัดขึ้นทุกวันเพ็ญ ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
สิงหาคม ไม่มี
กันยายน ไม่มี
ตุลาคม ไม่มี
พฤศจิกายน ประเพณียี่เป็ง จัดขึ้นวันขึ้น ๑๕ ค้ำ เดือน ๑๒ มีการฟังเทศน์มหาชาติ ทำสลาเข้าหม้อ
ธันวาคม ไม่มี

 

ส่วนที่ ๓  การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุ

           สร้างครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุโดยเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวในตำบลแม่ทราย เพื่อให้เกิดการประสานงานด้านต่างๆ เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาภายในตำบลแม่ทราย

ตัวอย่าง เส้นทางท่องเที่ยว ๒ วัน ๑ คืน

วัน-เวลา กิจกรรมการท่องเที่ยว สถานที่ ปราชญ์ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
วันแรก
ช่วงเช้า
 1. รับประทานอาหารเช้า เรียนรู้วิถีชีวิตชาวแม่ทรายจากอาหารพื้นบ้าน เช่น แกงผักหวานใส่ไข่มดแดง แกงหยวกใส่ไก่เมือง แกงแคไก่แห้ง คั่วกระดูกหมู
 2. เยี่ยมชมการอนุรักษ์พันธ์ควายล้านนา
 3. ชมประเพณีการทำขวัญควาย
ลานควาย นายด่วน ขัดบัน กลุ่มแม่บ้านหมู่ ๒
 1. ล่องแพชมธรรมชาติ และถ่ายภายทิวทัศน์ของอ่างแม่หยวก
 2. ร่วมอนุรักษ์พันธ์ปลาน้ำจืด โดยร่วมปล่อยปลาลงอ่างแม่หยวก
อ่างแม่หยวก   อบต.แม่ทราย
 1. ชมการสาธิตการเพาะเห็ด
 2. รับประทานอาหารกลางวันนำเสนออาหารพื้นบ้านและเมนูปลาสดๆ จากอ่างแม่หยวก จิ้นส้ม แคบหมู แกงปลาใส่ตูน แกงหอย
โรงเพาะเห็ด    
วันที่แรก
ช่วงบ่าย
 1. เยี่ยมชมขั้นตอนการทำเกษตรอินทรีย์
 2. ชมการสาธิตการคัดเมล็ดพันธ์ข้าว
ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์    
 1. พักผ่อนตามอัธยาศัย รับประทานอาหารว่างและดื่มน้ำสมุนไพร
 2. ชมศิลปะการแสดงฟ้อนรำ
 3. การแสดงกลองปูจา (กลุ่มสูงอายุ)
อ่างแม่ทราย นางปราณี เดชพรม
นางบุญหยวน ใจกาศ
กลุ่มผู้สูงอายุตำบลแม่ทราย
 1. เข้าที่พักโฮมสเตย์ ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้วิถีชีวิตของเจ้าของบ้านโฮมสเตย์ โดยการทำอาหารพื้นบ้านเช่น แกงแลน ตำแมงมัน แอ็บถั่วเน่า หลามบอนและรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
บ้านพักโฮมสเตย์   เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์
วันที่สอง
ช่วงเช้า
 1. รับประทานอาหารเช้า
 2. ร่วมกิจกรรมตักบาตร ทำบุญ และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
บ้านพักโฮมสเตย์   เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์
 1. เยี่ยมชมการปลูกเงาะในเขตตำบลแม่ทราย ชิมและเลือกซื้อเงาะเป็นของฝาก
 2. ร่วมกิจกรรมการอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 3. ดื่มน้ำสมุนไพร
สวนเงาะ นายเชิด ขัดบัน พ่อหนานใบ
 1. นมัสการพระวัดแม่ทรายพร้อมฟังตำนานของวัดและชุมชนแม่ทรายจากปราชญ์ชาวบ้าน
วัดแม่ทราย นายนิคม เชาวน์แล่น
นายด่วน ขัดปัน
 
 1. ส่งนักท่องเที่ยวกลับโดยสวัสดิภาพ
     

 

ผลการประเมินโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านครั้งที่ ๑๓ ณ ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ได้แสดงความคิดเห็นต่อการจัดโครงการ ดังนี้

 • ดีมาก
 • พอใจมาก
 • ยอดเยี่ยม
 • ดีใจมากที่ได้ร่วมอบรม
 • ภูมิใจมาก
 • ได้ความรู้
 • สุดยอดมาก
 • สมความตั้งใจ
 • เต็มใจมาร่วมโครงการ
 • ยินดียิ่ง
 • จะนำไปใช้ประโยชน์ที่ได้จากการอบรม
 • ขอบคุณมาก
 • ถูกใจสุดๆ
 • พึ่งพอใจ
 • ได้มากกว่าที่คิดไว้

 

ภาคผนวก

ลงทะเบียน

 

กล่าวแนะนำโครงการและเปิดโครงการโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย

 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมความคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุ

 

การสร้างภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวกับ ททท.

 

ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน

 

กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม

 

สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน

 

อภิปราย สรุปผล และตอบข้อซักถาม

 

ส่วนอื่นๆ

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด