ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเตาปูน อ.สอง จ.แพร่

โครงการส่งเสริมเชิงสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดแพร่
วันที่ 28 - 29 เมษายน พ.ศ. 2561
ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเตาปูน อ.สอง จ.แพร่
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ
โทรศัพท์ 081-594-2158 E-m
ail: pratheung@phare.mju.ac.th

ส่วนที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นของตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชน

จากการระดมความคิดเห็นของตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชนบ้านเตาปูน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมเชิงสุขภาพผู้สูงอายุ ถึงสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน และอาชีพต่างๆ ได้ข้อสรุปดังนี้

อาหารพื้นบ้าน

  • แกงผัก
  • น้าพริก

อาชีพ

  • ทำนาไร่
  • รับจ้างทั่วไป

โบราณสถาน

  • อ่างเก็บน้าแม่สอง
  • ถ้าลอด ถ้าหลวง
  • น้าตกตาดหมอก
  • แก่งเสือเต้น
images.......

ประวัติศาสตร์

ประวัติบ้านเตาปูน ตามคาบอกเล่าสืบต่อกันมาว่าเดิมที หมู่บ้านแห่งนี้ชื่อ “บ้านปงต้นส้าน” (เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๔๔) ตอนนั้นมีครูบาลาเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเฮียง หรือวัดศรีบุญเรือง (ก่อนจะเปลี่ยนเป็นวัดเตาปูน) มีเจ้าพระยาเมืองสอง เข้ามาเผาปูน บริเวณใกล้ ๆ โรงเรียนบ้านเตาปูนอยู่ปัจจุบัน ก็เลยตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า “บ้านเตาปูน”

 

กิจกรรมที่ 2.2 “เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนาการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก” (เสริมสร้างการดูแลเรื่องอาหารปลอดภัยด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน กรรมวิธีการทำข้าวกล้องหุงสุกง่าย ไร้มอด) ดังนี้

1. การทำผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอก หุงสุกง่าย ไร้มอด

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายข้าวราคาปกติ เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าที่มีอยู่ภายในครัวเรือน ให้มากขึ้น และยังเป็นการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยการสีข้าวแบบโบราณ ด้วยเครื่องสีข้าวมือหมุน ที่ทาขึ้นจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

 

2. การนำผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่มีอยู่ในครัวเรือนมาแปรรูป โดยใช้ภูมิปัญญาโบราณ

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการนาพืช ผัก ที่ทานประจา หรือผักตามฤดูกาลมาแปรรูป เพื่อเก็บรักษาไว้ทานได้นานยิ่งขึ้น โดยการนาผักต่าง ๆ มาทาเป็นผักดองเก็บไว้ ด้วยวิธีการใช้ภูมิปัญญาโบราณปลอดภัยต่อสุขภาพ และยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุอีกด้วย

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด