ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

กิจกรรมการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
และการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน ครั้งที่ ๑๐

วันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๖๑

ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

"ชายตีเหล็ก หญิงเย็บผ้า นำหน้าเศรษฐกิจ พิชิตความจน ชุมชนให้ความร่วมมือ"

ส่วนที่ ๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นของตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชน

จากการระดมความคิดเห็นของตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชนร่องฟอง ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน ถึงสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน และอาชีพต่างๆ ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ได้ข้อสรุปดังนี้

 

อาหารพื้นเมือง

 • แกงอีฮวก/อีฮวกซ่อนแอบ
 • แอ๊บอีฮวก
 • ไก่ใต้น้ำ
 • ปิ้งอั่วกบ
 • หลามบอน

 

อาชีพ

 • การเกษตร
 • ผลิตเครื่องมือเกษตรที่ทำจากเหล็ก เช่น จอบ เสียม มีด พร้า เคียว
 • เย็บผ้า
 • การเผาถ่านเพื่อเป็นวัตถุดิบในการเผาเหล็ก
 • ทำล้อเกวียน
 • ผ้ามัดย้อม

 

ภาษา

ดั่งเดิมหมู่บ้านร่องฟองเป็นชาวไทยใหญ่ ภาษาของบ้านร่องฟองนั้นเป็นภาษาถิ่นหรือภาษาเมือง ภาษาของบ้านร่องฟองนั้นคำบางคำจะไม่เหมือนกับที่อื่น เช่นคำว่า ไปไหน จะใช้คำว่า ไปแหน่ ,ของไผ จะใช้คำว่า ของแผ่ คือจะใช้ สระแอ แทน สระไอ เป็นต้น

 

สถานที่ท่องเที่ยว

 • โรงงานผลิตอุปกรณ์การเกษตร (ค เจริญทรัพย์)
 • โรงงานผ้ามัดย้อม
 • โรงงานเย็บผ้า
 • วัดร่องฟอง
 • ชุมชนหมู่ ๕ หมู่บ้านเชิงอนุรักษ์
 • คริสจักร
 • ศูนย์ขายสินค้า OTOP ตลาดเสื้อผ้า

 

งานเทศกาลประจำปี

ชาวร่องฟองยึดถือศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันเก่าแก่ ซึ่งสืบทอดกันมาช้านาน เช่น ประเพณีการแต่งงาน การบวชนาค ทำบุญบ้าน ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ ทำบุญตักบาตรในวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา และที่สำคัญถ้าหากว่า พ่อ แม่ หรือญาติพี่น้องได้เสียชีวิตครบ ๑๐๐ วัน ก็จะมีการทำบุญครั้งใหญ่ส่วนมากก็จะมีการทำบุญถวายผ้าป่า ให้วัด โรงเรียน หรือหมู่บ้าน

 

กิจกรรม

 • รำดาบ
 • บาร์สโลป
 • รำแม่ศรีเมือง

 

 แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่สามารถนำไปบูรณาการการท่องเที่ยวในตำบลร่องฟอง

 1. วัดร่องฟอง
 2. หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (หมู่ ๕)
 3. สวนผักปลอดสารพิษ หมู่ ๑
 4. โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า
 5. ตลาดชุมชนบ้านร่องฟอง
 6. โฮมสเตย์ (หมู่ ๕)

 

ภาพรวมเส้นทางการท่องเที่ยว ตำบลร่องฟอง

 

 

ส่วนที่ ๒ ส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน

ในระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการได้รวบรวมรายชื่อปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนร่องฟอง และได้สัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลความเชี่ยวชาญในภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละด้าน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ชื่อ-สกุล รายละเอียดด้านภูมิปัญญา ที่อยู่ หมายเหตุ
นางอนงค์เนตร รอดทุกข์ ศิลปวัฒนธรรมและการแสดงพื้นบ้าน ๕๖ หมู่ ๒
 1. เลขาสภาวัฒนธรรม ตำบลร่องฟอง
 2. การฟ้อนรำพื้นบ้าน
 3. หัตถกรรมงานฝีมือ เช่น บายศรี การร้อยมาลัย งานใบตอง ตุงใจ การเย็บผ้าด้นมือ
นายสวั่น สารวุฒิพันธ์ การตีเหล็ก ๒๓๓/๒ หมู่ ๔
 1. ภูมิปัญญาดั่งเดิมในการตีเหล็ก
นายมงคล แก้วประทานพรชัย พิธีกรรม วิถีชาวบ้าน ๙๙ หมู่ ๓
 1. พิธีกรรมต่างๆ ทั้งในงานมงคล และ อวมงคล
 2. พิธีกรรมการส่งเคราะห์ การสะเดาะเคราะห์
นางสุทิน ชัยวุฒิพงษ์ หัตถกรรม งานฝีมือ ๒ หมู่ ๓
 1. ด้านดนตรีพื้นบ้าน
 2. งานบายศรีสำหรับงานบวช
 3. การเย็บบายศรีจากผ้า
พระครูบวรธรรมกิติ์ ภาษาล้านนา วัดร่องฟอง
 1. เชี่ยวชาญด้านภาษาล้านนา
 2. ประวัตศาสตร์ วัฒนธรรมชุมชน

 

ปฏิทินตาราง ๑๒ เดือนของตำบลร่องฟอง
มกราคม ไม่มี
กุมภาพันธ์ ไม่มี
มีนาคม ไม่มี
เมษายน ประเพณีวันสงกรานต์ ส่งเคราะห์บ้าน/วัด ขนทรายเข้าวัด สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
พฤษภาคม ไม่มี
มิถุนายน ไม่มี
กรกฏาคม ประเพณีแห่เทียนพรรษา จัดขึ้นทุกวันเพ็ญ ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
สิงหาคม ไม่มี
กันยายน ไม่มี
ตุลาคม ไม่มี
พฤศจิกายน ประเพณียี่เป็ง จัดขึ้นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ มีการฟังเทศน์มหาชาติ
ธันวาคม ไม่มี

 

ส่วนที่ ๓  การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุ

           สร้างครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุโดยเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวในตำบลร่องฟองเพื่อให้เกิดการประสานงานด้านต่างๆ เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาภายในตำบลร่องฟอง

ตัวอย่าง เส้นทางท่องเที่ยว ๒ วัน ๑ คืน

วัน-เวลา กิจกรรมการท่องเที่ยว สถานที่ ปราชญ์ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
วันแรก
ช่วงเช้า
 1. ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยของว่างและเครื่องดื่มสมุนไพร
 2. นมัสการพระธาตุ ๕ พระองค์
 3. ไหว้พระเจ้าทันใจ
 4. ไหว้พระสังกัจจายน์
 5. บูชาวัตถุมงคล
วัดร่องฟอง พระครูบวรธรรมกิติ์
 1. สภาวัฒนธรรมตำบลร่องฟอง ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยว
 2. กลุ่มแม่บ้านหมู่ ๔
 1. เยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมู่ ๕
  1. เรียนรู้ ชมการสาธิตภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมในการตีเหล็ก ณ ลานวัฒนธรรม
  2. เยียมชมพิพิธภัณฑ์การตีเหล็กแบบโบราณ
  3. ชมการสาธิตภูมิปัญญาในการย้อมผ้า ณ ซอยเจริญทรัพย์
  4. ดูการตีเหล็กสมัยใหม่
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมู่ ๕ นายสวั่น สารวุฒิพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕
 1. รับประทานอาหารกลางวัน
  1. นำเสนอเมนูอาหารพื้นบ้าน เช่น แอ๊บอีฮวก แกงแคไก่บ้าน
 2. ชมการสาธิตพร้อมชิมขนมบ้าบิ่น จากคุณสุทิน ชัยวุฒิพงศ์
ลานหน้าบ้านท่านรองสมาน หมู่ ๓ นางสุทิน ชัยวุฒิพงศ์ กลุ่มแม่บ้านหมู่ ๓
ช่วงบ่าย
 1. เยี่ยมชมสวนผักปลอดสารพิษ และการเลี้ยงใส้เดือน
 2. เก็บผักปลอดสารพิษเพื่อนำไปประกอบอาหารเย็น
สวนผักปลอดสารพิษ
อาจารย์แสงเวียง ลือโฮง
  อาจารย์แสงเวียง ลือโฮง
 1. เข้าที่พักโฮมสเตย์
 2. ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้วิถีชีวิตของเจ้าบ้านโฮมสเตย์ โดยการทำกับข้าวและรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
บ้านโฮมสเตย์   เจ้าของบ้านโฮมสเตย์
วันที่สอง
ช่วงเช้า
 1. รับประทานอาหารเช้า
 2. ตักบาตรทำบุญ
บ้านโฮมสเตย์   เจ้าของบ้านโฮมสเตย์
 1. ชมการสาธิตภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมในการตัดเย็บเสื้อผ้า
 2. เยี่ยมชมโรงงานตัดเย็บกระเป๋า
บ้านหมู่ ๒ นางอนงค์เนตร รอดทุกข์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒
 1. พานักท่องเที่ยวชมวิถีชีวิต พร้อมเลือกซื้อสินค้าจากชุมชนชาวบ้าน ณ ตลาดสี่แยกบ้านร่องฟอง
ตลาดชุมชนบ้านร่องฟอง    
 1. รับประทานอาหารกลางวัน
  1. ไก่ใต้น้ำ
  2. ปิ้งอั่วกบ
  3. หลามบอน
 2. ส่งนักท่องเที่ยวกลับโดยสวัสดิภาพ
     

 

ผลการประเมินโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านครั้งที่ ๑๐ ณ ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ได้แสดงความคิดเห็นต่อการจัดโครงการ ดังนี้

 • ดีมาก
 • ดีที่สุด
 • ได้ของที่ระลึก
 • ได้ความรู้
 • ได้ประโยชน์จริงๆ
 • ยอดเยี่ยม
 • ชอบมากๆ
 • ดีใจที่สุด ได้ความรู้
 • ความรู้ก็ได้ ไส้ก็เต็ม
 • ได้แลกเปลี่ยนความรู้
 • ได้ประสบการณ์
 • ได้ลูกเดียว
 • อยากให้มาอีก
 • ดีใจที่ได้เจอ อบอุ่น คุ้นเคย

 

ภาคผนวก

ลงทะเบียน

 

กล่าวแนะนำโครงการและให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย

 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมความคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุ

 

การสร้างภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวกับ ททท.

 

ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน

 

สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน

 

อภิปราย สรุปผล และตอบข้อซักถาม

 

ส่วนอื่นๆ

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด