ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุที่กิจกรรมประสบความสำเร็จเกี่ยวกับอาชีพเกษตรและการท่องเที่ยว

พบปะกลุ่มผู้สูงวัย ผู้นำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ดำเนินการโดย : ดร.พิชิตร์ วรรณคำ และ น.สพ.มรกต วงศ์หน่อ

 1. หลักการและเหตุผล

  การที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพใด ๆ ก็ตามให้แก่เกษตรกรผู้สูงวัย หากต้องการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและเกิดการปฏิบัติขึ้นจริงในอาชีพที่เข้าไปทำการส่งเสริมนั้น นอกจากการให้เข้าไปให้องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนแนวความคิด แล้วนั้น การให้ผู้เข้ารับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพได้ไปสัมผัส พบเห็นกับแบบอย่างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ประสบความสำเร็จของเกษตรกรในพื้นที่อื่น ๆ การให้กลุ่มผู้รับการส่งเสริมอาชีพได้มีโอกาศแลกเปลี่ยนแนวความคิดกับเกษตรกรผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ก็เป็นอีกกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรผู้สูงวัยเหล่านั้น ทำได้เห็นแบบอย่าง ช่องทางในการปฏิบัติ ในการพัฒนาอาชีพเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ของตนเองและชุมชนได้

  ดังนั้นการไปศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ประสบความสำเร็จ จึงเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญสำหรับผู้สูงวัยที่เข้ารับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ แรงกระตุ้น รวมถึงได้แนวทาง คำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ เพื่อนำมาพัฒนาตนเองและชุมชนของตนเอง ให้สามารถกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ในที่สุด

 2. วัตถุประสงค์
  • เพื่อกลุ่มเกษตรกรผู้สูงวัย ได้เห็นแบบอย่างการทำการเกษตรเชิงท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จ
  • เพื่อไปศึกษาหาแนวทาง รวมถึงรับคำแนะนำจากเกษตรผู้มีประสบการณ์ในการทำการเกษตรเชิงท่องเที่ยว
  • เพื่อสร้างเป็นการกระตุ้นและแรงบันดาลใจ แก่กลุ่มเกษตรกรผู้สูงวัยที่เข้ารับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรเชิงท่องเที่ยว จากการได้พบเห็นแบบอย่างที่ดีและประสบความสำเร็จ
 3. กลุ่มเป้าหมาย

  ตัวแทนผู้สูงวัยและผู้นำชุมชน จำนวน 10 คน / อำเภอ

 4. ระยะเวลาการดำเนินงาน

  เมษายน 2561 – พฤษภาคม 2561

 5. วิธีการดำเนินงาน
  • วางแผนติดต่อประสานงาน เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ ที่ประสบความสำเร็จในการทำการเกษตรเชิงท่องเที่ยว เพื่อขอเข้า เยี่ยมชม ดูงาน รวมถึงขอกำหนดการกิจกรรมที่จะจัดขึ้น ณ สถานที่ดูงาน โดยพิจารณาจากบริบทของพื้นที่ ลักษณะของอาชีพของกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ ที่มีความใกล้เคียงกับกลุ่มเกษตรกรผู้สูงวัยที่เข้ารับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
  • วางแผน และนักหมาย วันเวลากับกลุ่มเกษตรกรผู้เข้ารับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรเชิงท่องเที่ยวถึงวันเข้าเยี่ยมชมดูงาน
  • ติดต่อประสานงาน เรื่องยานพาหนะที่จะใช้เดินทางไปเยี่ยมชมดูงาน
  • หลังจากสิ้นสุดการศึกษาดูงาน ให้เกษตรกรแต่ละพื้นที่สรุปองค์ความรู้ แนวคิด ที่ได้จาก การไปศึกษาดูงาน

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด