ณ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านแม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่

โครงการส่งเสริมเชิงสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดแพร่
วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านแม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ
โทรศัพท์ 081-594-2158 E-mail: pratheung@phare.mju.ac.th

 

ส่วนที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นของตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชน

จากการระดมความคิดเห็นของตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชนบ้านแม่ยางฮ่อ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมเชิงสุขภาพผู้สูงอายุ ถึงสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน และอาชีพต่างๆ ได้ข้อสรุปดังนี้

อาหารพื้นบ้าน

 • แกงผัก / แกงเนื้อ
 • น้ำพริก

อาชีพ

 • ทำนำ
 • ปลูกผักขาย
 • การปั้นผลิตภัณฑ์จากผงฝุ่นไม้

โบราณสถาน

 • วัดแม่ยางเปรี้ยว
 • วัดแพร่แสงเทียน

การปั้นผลิตภัณฑ์จากผงฝุ่นไม้

ประวัติศาสตร์

จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุในตำบลแม่ยางฮ่อ กล่าวว่า เดิมนั้นพื้นที่ตำบลเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีป่าไม้ และขุนน้ำที่ดี ได้มีราษฎรอพยพมาจากบ้านเปี้ยว อำเภอเมืองแพร่ อำเภอสูงเม่น มาอยู่ในพื้นที่ และมีชาวฮ่อมาพักขณะเดินทางผ่านหมู่บ้านใกล้ลำน้ำแม่ยาง จึงได้ตั้งชื่อตำบลว่าแม่ยางฮ่อ และชื่อหมู่บ้านตามบ้านเปี้ยวเดิม และนำชื่อลำน้ำแม่ยางที่ไหลผ่านหมู่บ้านเรียกชื่อว่า บ้านแม่ยางเปี้ยว แม่ยางหลวง

 

กิจกรรมที่ 2.2 “เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนาการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก” (เสริมสร้างการดูแลเรื่องอาหารปลอดภัยด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน กรรมวิธีการทำข้าวกล้องหุงสุกง่าย ไร้มอด) ดังนี้

 1. การทำผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอก หุงสุกง่าย ไร้มอด

  เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายข้าวราคาปกติ เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าที่มีอยู่ภายในครัวเรือน ให้มากขึ้น และยังเป็นการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยการสีข้าวแบบโบราณ ด้วยเครื่องสีข้าวมือหมุน ที่ทาขึ้นจากภูมิปัญญาชาวบ้าน 2. การนำผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่มีอยู่ในครัวเรือนมาแปรรูป โดยใช้ภูมิปัญญาโบราณ

  เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการนำพืช ผัก ที่ทานประจำ หรือผักตามฤดูกาลมาแปรรูป เพื่อเก็บรักษาไว้ทานได้นานยิ่งขึ้น โดยการนำผักต่าง ๆ มาทำเป็นผักดองเก็บไว้ ด้วยวิธีการใช้ภูมิปัญญาโบราณ ปลอดภัยต่อสุขภาพ และยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุอีกด้วย


เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด