ศึกษาอาชีพด้านการเกษตรและความต้องการองค์ความรู้ด้านเกษตรที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพในแต่ละพื้นที่ 8 อำเภอ

พบปะกลุ่มผู้สูงวัย ผู้นำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ดำเนินการโดย : ดร.พิชิตร์ วรรณคำ และ น.สพ.มรกต วงศ์หน่อ

 1. หลักการและเหตุผล

  การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรใด ๆ ให้กับเกษตรกร หรือผู้สูงวัย เพื่อหวังให้พัฒนาเป็นอาชีพหลัก จำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับวิธีชีวิต สภาพสังคมและความเป็นอยู่ รวมถึงสอดคล้องปัจจัยการผลิตที่จำเป็นสำหรับการทำอาชีพเกษตรในละพื้นที่ ซึ่งจังหวัดแพร่พื้นที่ในแต่ละอำเภอมีความแตกต่างกันทางด้านภูมิศาสตร์ ปัจจัยการผลิต แนวคิดในการทำการเกษตร การพัฒนาส่งเสริมอาชีพทางด้านการเกษตรเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ ก็จะต้องส่งเสริมให้สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ซึงมีบริบทแตกต่างกันออกไป

  เพื่อให้ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรสอบคล้องกับความต้องการของผู้สูงวัย เกษตรกรและผู้นำชุมชนในแต่ละพื้นที่ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการสำรวจความคิดเห็นทัศนะคติ วิถีการประชากรของพื้นที่นั้นก่อน ภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวคิดทางด้านการเกษตรของชุมชน และที่สำคัญหรือความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้การเข้าไปส่งเสริมเหมาะสมกับบริบทที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่

 2. วัตถุประสงค์
  • เพื่อศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ของพื้นที่ที่ดำเนินโครงการ
  • เพื่อศึกษาอาชีพของผู้สูงวัย (ประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านเกษตรที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ)
  • เพื่อศึกษาอาชีพต่าง ๆ ของประชากรในพื้นที่จากผู้สูงวัยและผู้นำ
 3. กลุ่มเป้าหมาย

  กลุ่มผู้สูงวัย เกษตรกร ผู้นำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จำนวน 80 คน / อำเภอ

 4. ระยะเวลาการดำเนินงาน

  ธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561

 5. วิธีการดำเนินงาน
  • ขั้นตอนการเตรียมงาน หัวหน้าโครงการพร้อมคณะร่วมประชุมปรึกษาและหาข้อสรุปเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ วางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดขอบเขตการทำงาน รวมไปถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่การทำงานของสมาชิกผู้ร่วมโครงการ
  • ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลังจากวางแผนในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การดำเนินงานตามแผนงานของโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยกิจกรรมย่อยที่ 5.1 เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษาอาชีพด้านการเกษตรและความต้องการองค์ความรู้ด้านเกษตรที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพในแต่ละพื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดแพร่ โดยคณะผู้จัดทำโครงการได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะกลุ่มผู้สูงวัย ผู้นำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างน้อยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมพื้นที่ละ 80 คน ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดของกิจกรรมที่ 1

แนะนำ ชี้แจ้งที่มาของโครงการ สร้างความเข้าใจ แนะนำวิธีการและขั้นตอนต่างๆ ดำเนินกิจกรรม ศึกษาข้อมูลต่างๆ ของพื้นที่ที่ดำเนินโครงการ อาชีพต่างๆ ของประชากรในพื้นที่จากผู้สูงวัยและผู้นำ ศึกษาอาชีพของผู้สูงวัย (ประสบการณ์ องค์ความรู้และศึกษาอาชีพของผู้สูงวัยที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร)

ครั้งที่ 1 เดินทางปฏิบัติงานในวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 ณ บ้านไทรย้อย หมู่ 12 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่

ครั้งที่ 2 เดินทางปฏิบัติงานในวันที่ 4-5 มกราคม 2561 ณ อบต. บ้านแม่ทราย ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่

ครั้งที่ 3 เดินทางปฏิบัติงานในวันที่ 18-19 มกราคม 2561 ณ วัดวังหลวง ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

ครั้งที่ 4 เดินทางปฏิบัติงานในวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ บ้านท่าล้อ ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่

ครั้งที่ 5 เดินทางปฏิบัติงานในวันที่ 23-24 มกราคม 2561 ณ เทศบาลเวียงต้า ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่

ครั้งที่ 6 เดินทางปฏิบัติงานในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เทศบาลบ้านถิ่น ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่

ครั้งที่ 7 เดินทางไปปฏิบัติงานในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อบต. บ้านหนุน ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

ครั้งที่ 8 เดินทางปฏิบัติงานในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านสองแคว ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่

จากการปฏิบัติงานในกิจกรรมโครง ศึกษาอาชีพด้านการเกษตรและความต้องการองค์ความรู้ด้านเกษตรที่ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพในแต่ละพื้นที่ 8 อำเภอ โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ 1 นั้นมีการนัดกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตัวอย่างในแต่ละอำเภอ แล้วจัดการประชุมสมาชิกเป้าหมายเพื่อศึกษาข้อมูลโดยดังรายละเอียดของกิจกรรมที่ 1 ซึ่งของข้อมูลอาชีพด้านการเกษตรของผู้สูงวัยที่เข้าร่วมกิจทั้งหมด 8 ครั้ง (พื้นที่) ได้จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ข้อมูลแสดงเป็นความถี่ของอาชีพแล้วคิดเป็นร้อยละ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ข้อมูลอาชีพผู้สูงด้านการเกษตรของผู้สูงวัย 8 พื้นที่

อาชีพเกษตรผู้สูงวัย ความถี่ข้อมูล ร้อยละ
ทำนา 314 25.53
ทำไร่ 347 28.21
ทำสวน 226 18.37
ประมง 63 5.12
เลี้ยงสัตว์ 243 19.76
อื่นๆ 37 3.01
รวม 1,230 100.00

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด