การอบรมการพัฒนาอาชีพของผู้สูงวัยที่ทำอาชีพปศุสัตว์หรือเกษตรพอเพียงที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ 8 อำเภอ

ดำเนินการโดย : ดร.พิชิตร์ วรรณคำ และ น.สพ.มรกต วงศ์หน่อ

 1. หลักการและเหตุผล

  จากการสำรวจความต้องการองค์ความรู้ในภาคการเกษตรในแต่ละพื้นที่ ผนวกกับผลการสำรวจ รวบรวมข้อมูลความต้องการของชุมชน พบว่า อาชีพที่คนในชุมชนของแต่ละพื้นที่ต้องการ คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเพราะปลูกพืช อาทิเช่น กลุ่มของพืชผักที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น กลุ่มของไม้ผล รวมถึงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพืชผักในด้าน โรคและแมลงศัตรูพืช การใช้สารจากธรรมชาติในการเพราะปลูกพืชผัก นอกจากความต้องการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกพืชแล้ว ชุมชนในแต่ละพื้นยังมีความต้องการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ อาทิเช่น การปรับปรุงสายพันธุ์สัตว์ การประกอบอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ เช่น การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การเลี้ยงปลา การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงโค การเลี้ยงกบ การป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นกับสัตว์ที่ตัวเกษตรกรเลี้ยงไว้ ซึ่งจากสถานการณ์ในรอบปีที่ผ่านมาก พบว่า ปัญหาทางภาคการเกษตรที่เกิดขึ้น เกี่ยวข้องกับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นการผลิตที่ด้อยประสิทธิภาพ การขาดองค์ความรู้ที่แท้จริงของการเลี้ยงสัตว์ รวมถึงโรคระบาดที่เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่ส่งผลทำให้เกิดความเสียหายกับสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรเป็นจำนวนมาก

  ด้วยเห็นความสำคัญและความเร่งด่วนของปัญหาที่เกษตรกรต้องเผชิญ รวมถึงความเสียหาย อันที่จะเกิดตามมา เนื่องจากการขาดองค์ความรู้ที่ต้องที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ อย่างถูกต้อง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกรก่อนเป็นประการแรก เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ได้อย่างทันท่วงที

 2. วัตถุประสงค์
  • เพื่อสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพแก่ผู้สูงวัยที่ทำอาชีพปศุสัตว์หรือเกษตรพอเพียงที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
  • เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และภูมิปัญญาได้อย่างเหมาะสม
 3. กลุ่มเป้าหมาย

  กลุ่มผู้สูงวัยและผู้นำชุมชน จำนวน 70 คน / อำเภอ

 4. ระยะเวลาการดำเนินงาน

  มกราคม 2561 - มีนาคม 2561

 5. วิธีการดำเนินงาน
  • ขั้นตอนการเตรียมงาน หัวหน้าโครงการพร้อมคณะร่วมประชุมปรึกษาและหาข้อสรุป เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ วางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดขอบเขตการทำงาน รวมไปถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่การทำงานของสมาชิกผู้ร่วมโครงการ
  • ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลังจากวางแผนในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การดำเนินงานตามแผนงานของโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยกิจกรรมย่อยที่ 5.2 เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอบรมการพัฒนาอาชีพของผู้สูงวัยที่ทำอาชีพปศุสัตว์หรือเกษตรพอเพียงที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ 8 อำเภอของจังหวัดแพร่ ซึ่งคณะผู้จัดทำโครงการได้ลงพื้นที่เพื่ออบรม โดยการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาอาชีพเกษตรเพื่อให้สามารถนำมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้แก่กลุ่มผู้สูงวัยและผู้นำชุมชนตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดของกิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 2 เป็นกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการเกษตร ตามความต้องการของพื้นที่ ในรูปแบบการอบรมเชิงบรรยายและปฏิบัติการ ประกอบไปด้วยหัวข้อ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง เทคนิคการเพิ่มผลผลิตไก่พื้นเมือง การปรับปรุงพันธุ์ไก่ชน การผลิตอาหารและการให้อาหารสัตว์ การป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เทคนิคการให้วัคซีนสัตว์เลี้ยง การทำปุ๋ยชีวภาพและการผสมดิน การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงปลา การทำเกษตรผสมผสาน การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาหารปลอดภัยและการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัย การขยายพันธุ์ไม้ผลวิธีการทาบกิ่งและการต่อยอด รวมถึงการขยายพันธุ์พืชโดยการปักชำกิ่ง เป็นต้น ซึ่งในบางพื้นที่อาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ต้องการที่ต่างกันโดยขึ้นอยู่ปัญหาที่พบ และองค์ความรู้ที่มีของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จึงได้มีการเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม โดยขบวนการเลือกหัวข้อที่อบรมทุกพื้นที่ ทางคณะทำงานจะใช้คะแนนความถี่ของการลงความเห็นของผู้ร่วมกิจกรรมในแต่พื้นที่ที่สูงสุด 4 หัวข้อ แล้วทำการนัดหมายช่วงเวลาการอบรมในลำดับต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างกิจกรรมการอบรมทางวิทยากรและผู้ร่วมอบรมจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ซักถามประเด็นปัญหา ข้อสงสัยได้ตลอด และหลังจากเสร็จสิ้นการบรรยาย จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์ความรู้สมัยใหม่กับภูมิปัญญาเกี่ยวกับหัวข้ออบรม เพื่อให้เกิดการบูรณการซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาในอาชีพการเกษตรนั้น

ครั้งที่ 1 เดินทางไปปฏิบัติงานในวันที่ 6-7 มกราคม 2561 ณ ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่

ครั้งที่ 2 เดินทางไปปฏิบัติงานในวันที่ 27-28 มกราคม 2561 ณ อบต.แม่ทรายและวัดแม่ทราย ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่

ครั้งที่ 3 เดินทางไปปฏิบัติงานในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เทศบาลบ้านถิ่น ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่

ครั้งที่ 4 เดินทางไปปฏิบัติงานในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านท่าล้อ ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่

ครั้งที่ 5 เดินทางไปปฏิบัติงานในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เทศบาลเวียงต้า ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่

ครั้งที่ 6 เดินทางไปปฏิบัติงานในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อบต.บ้านหนุน ต. บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

ครั้งที่ 7 เดินทางไปปฏิบัติงานในวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ณ วัดวังหลวง ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

ครั้งที่ 8 เดินทางไปปฏิบัติงานในวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านสองแคว ต. ป่าสัก อ.วังชิ้น จ. แพร่

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด