ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

กิจกรรมการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
และการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน ครั้งที่ ๗

วันที่ ๗-๘ เมษายน ๒๕๖๑

ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

 

ส่วนที่ ๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นของตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชน

          จากการระดมความคิดเห็นของตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชนแม่จั๊วะ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน ถึงสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน และอาชีพต่างๆ ได้ข้อสรุปดังนี้

อาหารพื้นเมือง

 • แกงแคสมุนไพร
 • ขนมจีนเส้นหมัก (นายเลิศ หมู่๘)
 • แกงฮังเล
 • แคบหมู (หมู่๓/หมู่๕/หมู่๖)
 • ไส้อั่ว (พี่ป้อม หมู่๔)
 • ผักทอด ๔ ธาตุ
 • น้ำย้อย (อาจาย์แอ๋ว)
 • ยำสาวแม่จั๊วะ (ยำหัวปลี)
 • ยำผัก ๔ ธาตุ
 • ต้มข่าไก่
 • ต้มผักกาดดองสาลิกา
 • น้ำพริกตาแดง (ยายจันทร์ หมู่๕)
 • แอ๊บถั่วเน่าปิ้ง (ป้าติ๋ม หมู่๕)
 • ยำขนุน
 • น้ำพริกหนุ่ม-หมูกระจก

 

อาหารประจำฤดูกาล

ฤดูร้อน

 • แกงผักหวานใส่ไข่มดแดง
 • แกงดอกก้าน
 • ส้าหยวกใส่ไข่มดแดง
 • น้ำพริกผักลวก-น้ำพริกมะม่วง

ฤดูฝน

 • ปลาจ่อม/ขี้ปลาฟัก (หมอหล้า)
 • น้ำย่านาง-แก้โรคเก๊า (อาจารย์แต๋ว)

 

อาชีพ

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก (นายอุดม ชายป่า หมู่๘)
 • เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก-ฉลุ (นายสำรวร หมู่๘)
 • กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงหมู่๘ (ผักปลอดสาร/เลี้ยงไส้เดือน/ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรี/เลี้ยงปลาดุก)
 • ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ (ป้าวิไล/ป้าอรุณ/ป้าศรีวัย)
 • ดอกไม้จันทร์ (กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่๘)
 • กลุ่มน้ำส้มควันไม้ (หมู่๘)
 • การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย (แสงเวียน รัตนกันทา)
 • การผลิตเขียงไม้มะขามส้ม

 

สถานที่ท่องเที่ยว

 • บ่อน้ำศักดิ์สิทธ์
 • วัดชัยเขต (หมู่ ๗)
 • ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (หมู่ ๔)
 • สวนหน่อไม้หวาน (เพชรเมืองแพร่)
 • ศูนย์สาธิตนาแปลงใหญ่ (หมู่๘)

 

วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต

 • บายศรีสู่ขวัญ (อาจารย์เป้ง, อาจารย์เหมี่ยน)
 • การตัดตุง
 • สะล้อ ซอ ซึง
 • โปงลาง
 • บาร์สโลป
 • การทำขวัญนาค

 

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่สามารถนำไปบูรณาการการท่องเที่ยวในตำบลแม่จั๊วะ

 1. วัดชัยเขต
 2. สวนสักปลูก
 3. การผลิตและการทำสีเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
 4. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการเกษตร
 5. โรงเรียนผู้สูงอายุ
 6. โรงงานผลิตขนมจีน
 7. ตลาดสดแม่จั๊วะ
 8. กิจกรรมสาธิตผลิตภัณฑ์น้ำผักเพื่อสุขภาพ
 9. สวนไผ่หวานเพชรเมืองแพร่
 10. กิจกรรมการทำอาหารพื้นบ้าน แคบหมู ผักกาดดอง
 11. กิจกรรมสาธิตด้านหัตถกรรม เช่น การจักสานเส้นพลาสติก ผ้าด้นมือ
 12. กิจกรรมวิถีชีวิตชุมชน เช่น การบายศรีสู่ขวัญ สะล้อซอซึง ขันโตก ไหว้พระ การจัดการขยะในชุมชน

 

ภาพรวมเส้นทางการท่องเที่ยว ตำบลแม่จั๊วะส่วนที่ ๒ ส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน

ในระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการได้รวบรวมรายชื่อปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนแม่จั๊วะ และได้สัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลความเชี่ยวชาญในภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละด้าน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ชื่อ - สกุล รายละเอียดด้านภูมปัญญา ที่อยู่ หมายเหตุ
นายวิโรจน์ พอสม ด้านเกษตรกรรมและการทำนาแปลงใหญ่ ๔๖๑ หมู่ ๗ -
นายสนอง ส่องศรี ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการทำปุ๋ยหมัก ๒๖๐/๑ หมู่ ๘ -
นางศิราภรณ์ ภิญโญชูโต ด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ๒๖๒ หมู่ ๘ ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯตำบลแม่จั๊วะ
นางวิลัย สำเนียง การจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะชุมชน ๘๕ หมู่ ๔ -
นางอโนทัย เทียนทอง ด้านหัตถกรรม-จักสานเส้นพลาสติก ๑๘ หมู่ ๘ ประธานกลุ่มสัมมาชีพจักสานเส้นพลาสติก
นายเมือง ธิอินโต ด้านวิถีชีวิต พิธีกรรม และความเชื่อของชุมชน ๔๑๓ หมู่ ๗ -
นายเหมี่ยน ประมูลสิน ด้านวิถีชีวิต พิธีกรรม และความเชื่อของชุมชน หมู่ ๖ -

 

ปฏิทินตาราง ๑๒ เดือนของตำบลแม่จั๊วะ

          ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลแม่จั๊วะจะยืดถือตามประเพณีดั้งเดิม ซึ่งเกี่ยวกับ ชีวิตของคนไทย เช่น ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีการบวช ( ชาวแพร่นิยมเรียกว่า “ปอย” ) ประเพณีการทำศพ ฯลฯ และที่แตกต่างจากประเพณี ของชาวไทยในภาคอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด เช่น ประเพณีเท้าทั้งสี่ ประเพณีเอาขวัญ (เรียกว่าขวัญหรือบายสีสู่ขวัญ) ประเพณีส่งเคราะห์ ประเพณีส่งแถน ประเพณีสืบชะตา ส่วนประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนา เช่น ประเพณีแห่ครัวทานเข้าวัด ประเพณีทานก๋วยสลาก ประเพณีทานขันข้าว (ถวาย อาหารพระอุทิศส่วนกุศลให้คนตาย) ประเพณีเทศน์มหาชาติ ซึ่งพิธีกรรมก็ไม่แตกต่าง จากจังหวัดอื่น ในภาคเหนือมากนัก ในส่วนของประเพณีที่เกี่ยวกับเทศกาล เช่น เทศกาลสงกรานต์ งานเทศกาลลอยกระทง งานเทศกาลแห่เทียนพรรษา

ปฏิทินตาราง ๑๒ เดือนของตำบลแม่จั๊วะ
มกราคม ตานข้าวใหม่ ข้าวล้นบาตร (๑๕ ค่ำ เดือน ๔ เหนือ)
กุมภาพันธ์ ไม่มี
มีนาคม ไม่มี
เมษายน ประเพณีวันสงกรานต์ ส่งเคราะห์บ้าน/วัด ขนทรายเข้าวัด สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
พฤษภาคม ไม่มี
มิถุนายน ไม่มี
กรกฏาคม ไม่มี
สิงหาคม ไม่มี
กันยายน ไม่มี
ตุลาคม ไม่มี
พฤศจิกายน ไม่มี
ธันวาคม ไม่มี

 

ส่วนที่ ๓  การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุ

           สร้างครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุโดยเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวในตำบลแม่จั๊วะพื่อให้เกิดการประสานงานด้านต่างๆ เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาภายในตำบลแม่จั๊วะ

ตัวอย่าง เส้นทางท่องเที่ยว ๒ วัน ๑ คืน

วัน-เวลา กิจกรรมการท่องเที่ยว สถานที่ ปราชญ์ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
วันแรก
ช่วงเช้า
 1. ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยของว่างและเครื่องดื่มสมุนไพร
ลานเอนกประสงค์หมู่ ๘   กลุ่มแม่บ้านหมู่ ๘
 1. เยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
  1. การปลูกผักปลอดสารพิษ
  2. การเลี้ยงไส้เดือน
  3. โรงสีข้าว
  4. ปุ๋ยชีวภาพ
  5. สาธิตหัตถกรรมจักสาน ผ้าด้นมือ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายสนอง ส่งศรี
นางอโนทัย เทียนทอง
นายสนอง ส่งศรี
 1. รับประทานอาหารกลางวัน
  1. น้ำพริกหนุ่ม ผักสด
  2. แคบหมู ไส้อั่ว
  3. ต้มข่าไก่
  4. ขนมจีนน้ำย้อย
  5. ส้มตำ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง   กลุ่มแม่บ้านหมู่ ๘
ช่วงบ่าย เยี่ยมชมต้นสักทอง สวกสักปลูก    
เยี่ยมชมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก บ้าน อสม. พรทิพย์
บ้านนายอุดม
บ้านร่องป้า
   
เยี่ยมชมการผลิตน้ำมันผักเพื่อสุขภาพ พร้อมสาธิตการทำน้ำฟักข้าว บ้านครูแต๋ว นางศิราภรณ์ ภิญโญชูโต กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำผักเพื่อสุขภาพ
ชมการสาธิตและเรียนรู้การผลิตขนมจีนเส้นหมัก บ้านนายเลิศ หมู่ ๘    
เยี่ยมชมโรงเรียนผู้สูงอายุ พร้อมทั้งชมกิจกรรมผู้สูงอายุ พร้อมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลแม่จั๊วะ    
ไหว้พระขอพร และรดน้ำมนต์จากบ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ วัดชัยเขต นายเมือง ธิอินโต
นายเหมี่ยน ประมูลสิน
นางศิราภรณ์ ภิญโญชูโต
กลุ่มแม่บ้านหมู่ ๘
รับประทานอาหารเย็นแบบขันโตกและร่วมกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ พร้อมชมการแสดง สะล้อ ซอ ซึง โปงลาง (ยำสาวแม่จั๊วะ แกงฮังเล แอ๊บถั่วเน่า ยำผักสี่ธาตุ น้ำพริกหนุ่ม แคบหมู) ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ ๘
เข้าที่พัก โฮมสเตย์    
วันที่สอง
ช่วงเช้า
ตักบาตรและรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย โฮมสเตย์
ตลาดเช้าตำบลแม่จั๊วะ
  เจ้าของบ้านโฮมสเตย์
ชมการปลูกไผ่หวานพร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากไผ่หวาน สวนเพชรเมืองแพร่    
ชมการสาธิตการทำแคบหมู พร้อมเลือกซื้อเป็นของฝาก บ้านป้าศรี หมู่ ๔    
ชมการสาธิตการทำผักดอง พร้อมเลือกซื้อเป็นของฝาก บ้านน้องเกตุ หมู่ ๕    
รับประทานอาหารกลางวันตามธาตุเจ้าเรือน ลานเอนกประสงค์หน้าบ้านหมอหล้า นางศิราภรณ์ ภิญโญชูโต นางศิราภรณ์ ภิญโญชูโต
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก เทศบาล    
เดินทางกลับ      

 

ผลการประเมินโครงการ

           ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านครั้งที่ ๗ ณ ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ได้แสดงความคิดเห็นต่อการจัดโครงการ ดังนี้

 • ดีมากมาก
 • ได้ความรู้
 • สุดยอด
 • โครงการดีมาก
 • ขอบคุณที่ให้ความรู้
 • เกิดไอเดียจากโครงการ
 • มาแหมเด้อ
 • ขอบคุณจ๊าดนัก
 • ชอบมาก
 • ประทับใจมาก
 • เยี่ยมมาก
 • ทำให้คลายเครียด
 • มีความสุข
 • โครงการมีประโยชน์

 

ภาคผนวก

ลงทะเบียน

 

กล่าวแนะนำโครงการและให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย

 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมความคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุ

 

การสร้างภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวกับ ททท.

 

ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน

 

กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม

 

สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน

 

อภิปราย สรุปผล และประเมินผลโครงการ

 

ส่วนอื่นๆ

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด