โครงการส่งเสริมเชิงสุขภาพผู้สูงอายุ ต.แม่จอก อ.วังชิ้น จังหวัดแพร่

โครงการส่งเสริมเชิงสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดแพร่

กิจกรรมที่ 2.2 “เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก” (เสริมสร้างการดูแลเรื่องอาหารปลอดภัยด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน กรรมวิธีการทำข้าวกล้องหุงสุกง่าย ไร้มอด)

ณ หมู่ 7 บ้านนาฮ่าง ต.แม่จอก อ.วังชิ้น จ.แพร่

ส่วนที่ ๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นของตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชน

          จากการระดมความคิดเห็นของตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชนบ้านนาฮ่าง ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมเชิงสุขภาพผู้สูงอายุ ถึงสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน และอาชีพต่างๆ ได้ข้อสรุปดังนี้

อาหารพื้นบ้าน       

    -แกงเนื้อ 

    -น้ำพริก

อาชีพ           

    -ทำนาไร่

    -รับจ้างทั่วไป / ทอผ้า

โบราณสถาน   

    -บ่อน้ำร้อนแม่จอก

    -อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย (เขตติดต่อกลุ่มพื้นที่)

ภาพประกอบ

กิจกรรมที่ 2.2 “เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก” (เสริมสร้างการดูแลเรื่องอาหารปลอดภัยด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน กรรมวิธีการทำข้าวกล้องหุงสุกง่าย ไร้มอด) ดังนี้

           1.การทำผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอก หุงสุกง่าย ไร้มอด

          เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายข้าวราคาปกติ เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าที่มีอยู่ภายในครัวเรือน ให้มากขึ้น และยังเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยการสีข้าวแบบโบราณ ด้วยเครื่องสีข้าวมือหมุน ที่ทำขึ้นจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

 

 

  1. การนำผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่มีอยู่ในครัวเรือนมาแปรรูป โดยใช้ภูมิปัญญาโบราณ

          เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการนำพืช ผัก ที่ทานประจำ หรือผักตามฤดูกาลมาแปรรูป เพื่อเก็บรักษาไว้ทานได้นานยิ่งขึ้น โดยการนำผักต่าง ๆ มาทำเป็นผักดองเก็บไว้ ด้วยวิธีการใช้ภูมิปัญญาโบราณ ปลอดภัยต่อสุขภาพ และยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุอีกด้วย

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด