ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

ส่วนที่ ๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นของตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชน

จากการระดมความคิดเห็นของตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชนไทรย้อย ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน ถึงสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน และอาชีพต่างๆ ได้ข้อสรุปดังนี้

 

อาหารพื้นเมือง

 • น้ำพริกตาแดงสูตรโบราณบ้านไทรย้อย-ผักนึ่ง
 • แกงหยวกใส่ปลาแห้ง
 • ยำเทพธิดาดอยใส่น้องนางบ้านนา (ยำหน่อไม้ใส่น้ำปู๋)
 • หลามบอน
 • แคบหมู
 • ขนมจีนน้ำยา-น้ำเงี้ยว (ยายดอกไม้ หมู่ ๑๒)
 • ลาบหมู (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๒)
 • แกงแคขาหมู
 • แกงฮังเล
 • คั่วโฮ๊ะ
 • ไข่เค็มสมุนไพร
 • กลอยนึ่ง-ทอด
 • ข้าวเหนียวหน้ากลอย
 • ขนมไทย (นางมาลี-นางแก้ว หมู่๑๒)
 • น้ำสมุนไพร

 

อาชีพ

 • กระเป๋าผ้าด้นมือ
 • ดอกไม้จากวัสดุเหลือใช้
 • การแปรรูปกลอย (นายประสงค์ วรานันท์)
 • การทำแหนม (นายประสงค์วรานันท์)
 • การจักสาน
 • เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
 • การทำไข่เค็มสมุนไพร
 • การทำตอกมัดข้าว
 • หน่อไม้ดอง
 • เศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน-เลี้ยงกบ ปลาดุก ไก่ไข่
 • การหาของป่าตามฤดูกาล
 • การขายสมุนไพรพื้นบ้าน – หัวยาข้าวเย็น มะนะ สมอ มะขามป้อม

 

สถานที่ท่องเที่ยว

 • ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ ๑๒
  • สวนเมล่อน
  • สวนแตงโม
  • การปลูกพืชเกษตรอินทรีย์
  • บ่อเลี้ยงปลา
  • ผักสวนครัว
 • ธนาคาร EM
 • โรงปุ๋ยอินทรีย์
 • ป่าชุมชน
 • แหล่งสมุนไพรม่อนหินฟู
 • อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปานแล้ง
 • อ่างเก็บน้ำปกโล้ง
 • วัดไทรย้อย-หลวงพ่อองค์ดำ พระธาตุเจดีย์หอย
 • วัดถ้ำผาตั้ง
 • วัดแพร่แสงเทียน
 • จุดชมวิว-สถานีทวนสัญญาณกิโล ๙
 • วัดพระธาตุสุโทน
 • แหล่งทำพลอย-ม่อนหินล้านปี (โครงการศูนย์ท่องเที่ยวพลอยไพลินบ้านบ่อแก้ว)
 • ทุ่งดอกกระเจียว

 

งานเทศกาลประจำปี

 • งานไหว้หลวงพ่อองค์ดำ นาลันทา

 

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่สามารถนำไปบูรณาการการท่องเที่ยวในตำบลไทรย้อย

 1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงรางวัลพระราชทาน
 2. โรงปุ๋ยประจำหมู่ ๑๒
 3. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่๑๒
 4. กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปกลอย
 5. กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
 6. กิจกรรมการทำอาหารพื้นบ้าน-หลามบอน
 7. กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุ
 8. วัดไทรย้อย
 9. ม่อนหินฟู
 10. ป่าชุมชน
 11. วัดถ้ำผาตั้ง
 12. โรงงานทำเฟอร์นิเจอร์
 13. ตลาดชุมชน

 

ภาพรวมเส้นทางการท่องเที่ยว ตำบลไทรย้อย

 

ส่วนที่ ๒ ส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน

ในระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการได้รวบรวมรายชื่อปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนไทรย้อย และได้สัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลความเชี่ยวชาญในภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละด้าน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ชื่อ-สกุล รายละเอียดด้านภูมิปัญญา ที่อยู่ หมายเหตุ
นางหนุน เรือนแก้ว ด้านสมุนไพรและการแพทย์พื้นบ้าน ๙๕/๑ หมู่๑๒
 1. รักษาโรคซางในเด็กด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน
 2. สูตรจากบรรพบุรุษ โดยทดลองกับคนในครอบครัวก่อน เมื่อได้ผลดีจึงรับรักษาเด็กในหมู่บ้าน
นางเพ็ญศรี วงศ์แสนศรี ด้านศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน ๙๗ หมู่ ๑๒
 1. การแสดงพื้นบ้าน เช่น เซิ้ง ฟ้อนเล็บ
 2. สอนการแสดงพื้นบ้านให้กับคนในหมู่บ้าน
นายสำราญ กาวกาย ด้านหัตถกรรมไม้สัก ๑๐๕/๑ หมู่๑๒
 1. แปรรูปไม้สัก เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ ประตูหน้าต่าง
 2. ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ
นายจิรศักดิ์ สมบูรณ์ ด้านหัตถกรรมไม้สัก ๕๑ หมู่๑๒
 1. แปรรูปไม้สัก เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ ประตูหน้าต่าง
 2. แปรรูปไม้สัก เฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็กและของที่ระลึก
นางนิสารัตน์ จารเขียน ด้านหัตถกรรมผ้าด้นมือ ๕๗ หมู่๑๒  

 

ปฏิทินตาราง ๑๒ เดือนของตำบลไทรย้อย
มกราคม ไม่มี
กุมภาพันธ์ ไม่มี
มีนาคม ไม่มี
เมษายน ประเพณีวันสงกรานต์ ส่งเคราะห์บ้าน/วัด ขนทรายเข้าวัด สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
พฤษภาคม ไม่มี
มิถุนายน ไม่มี
กรกฎาคม ไม่มี
สิงหาคม ไม่มี
กันยายน ไม่มี
ตุลาคม ไม่มี
พฤศจิกายน ไม่มี
ธันวาคม ไม่มี

 

ส่วนที่ ๓  การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุ

สร้างครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุโดยเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวในตำบลไทรย้อยเพื่อให้เกิดการประสานงานด้านต่างๆ เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาภายในตำบลไทรย้อย

ตัวอย่าง เส้นทางท่องเที่ยว ๒ วัน ๑ คืน

วัน-เวลา กิจกรรมการท่องเที่ยว สถานที่ ปราชญ์ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
วันแรก
ช่วงเช้า
 1. ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยของว่างจากกลอยและน้ำสมุนไพร
 2. เยี่ยมชมร้านค้าประชารัฐ
ศาลาอเนกประสงค์หมู่ ๑๒   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๒
 1. เดินชมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
  1. ชมการปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงไก่ไข่ในครัวเรือน
บ้านไทรย้อยหมู่ ๑๒   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๒
 1. เยี่ยมชมและศึกษากระบวนการทำปุ๋ยอินทรีย์
โรงปุ๋ยอินทรีย์ หมู่๑๒    
 1. เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
  1. ชมการเลี้ยงสัตว์แบบอินทรีย์
  2. สาธิตการทำปุ๋ยคอก
  3. ชมธนาคาร EM
  4. การสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชน-กลุ่มแปรรูปกลอยและผ้าด้นมือ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่12 นางนิสารัตน์ จารเขียน  
 1. รับประทานอาหารกลางวัน
  1. แกงหยวกใส่ปลาแห้ง
  2. น้ำพริกตาแดงสูตรโบราณ
  3. ผักพื้นบ้านลวก
  4. แคบหมู
  5. ข้าวเหนียวห่อใบตองลนไฟพอหอม
  6. ขนมไทยพื้นบ้าน
  7. น้ำสมุนไพร
ศาลาอเนกประสงค์หมู่ ๑๒   กลุ่มแม่บ้านหมู่ ๑๒
ช่วงบ่าย
 1. ชมการสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุ
 2. เรียนรู้การทำอาหารพื้นบ้าน เช่น หลามบอนและอาหารตามฤดูกาล
 3. สอนทำอาหารพื้นเมือง
ศาลาอเนกประสงค์หมู่ ๑๒ นางเพ็ญศรี วงศ์แสนศรี  
 1. รับประทานอาหารเย็น
 2. พิธีบายศรีสู่ขวัญนักท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ
 3. ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ศาลาอเนกประสงค์หมู่ ๑๒   กลุ่มแม่บ้านหมู่ ๑๒
 1. เข้าที่พักโฮมสเตย์
บ้านโฮมสเตย์   เจ้าของบ้านโฮมสเตย์
วันที่สอง
ช่วงเช้า
 1. รับประทานอาหารเช้า
  1. ข้าวต้มไทรย้อย (ใส่กลอย)
ศาลาอเนกประสงค์หมู่ ๑๒   กลุ่มแม่บ้านหมู่ ๑๒
 1. ไหว้พระองค์ดำ นาลันทา
 2. ขอพรจากเทพทันใจ โปโปจี
วัดไทรย้อย    
 1. เที่ยวธรรมชาติป่าชุมชน
  1. หาอาหารป่าตามฤดูกาล
  2. ศึกษาแหล่งสมุนไพรตามธรรมชาติ
  3. ชมความงามของทุ่งดอกกระเจียวในฤดูฝน
ป่าชุมชน นางหนุน เรือนแก้ว
นายวิทย์ ถนัด
 
 1. รับประทานอาหารกลางวัน
  1. แกงฮังเล/แกงแค/แกงไก่ใส่มะฟัก
ศาลาอเนกประสงค์หมู่ ๑๒   กลุ่มแม่บ้านหมู่ ๑๒
ช่วงบ่าย
 1. ไหว้พระขอพรวัดถ้ำผาตั้ง ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงาม
วัดถ้ำผาตั้ง    
 1. เยี่ยมชมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สักและซื้อของฝากจากร้านค้าชุมชน
ร้านค้าชุมชน    
 1. เดินทางกลับ
     

 

ผลการประเมินโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านครั้งที่ ๘ ณ ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ได้แสดงความคิดเห็นต่อการจัดโครงการ ดังนี้

 • ได้ความรู้มากๆ
 • ได้อาชีพ
 • ได้อิ่มท้อง
 • ดีมากมาก
 • ได้ฝึกอาชีพ
 • ขอบคุณวิทยากรและคณะ
 • ได้ของชำร่วย
 • แม่โจ้สุดยอด
 • ดีเยี่ยม
 • ประทับใจ
 • ได้ความรู้ใหม่ๆ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • จะนำการทำยาดมเขย่ากับลูกประคบสมุนไพรสืบทอดต่อไปในบ้านไทรย้อย
 • สนุกสนาน

 

ภาคผนวก

ลงทะเบียน


กล่าวแนะนำโครงการและให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย


ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมความคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุ


การสร้างภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวกับ ททท.


ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน


กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม


สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน


อภิปราย สรุปผล และตอบข้อซักถาม

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด