ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

กิจกรรมการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
และการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน ครั้งที่ ๑๑

วันที่ ๑๒-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

 

 

 

ส่วนที่ ๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นของตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชน

จากการระดมความคิดเห็นของตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชนหนองม่วงไข่ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านถึงสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน และอาชีพต่างๆ ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ได้ข้อสรุปดังนี้

 

อาหารพื้นเมือง

 • น้ำพริกเสรีไทย เช่น น้ำพริกลาบ น้ำพริกแกง น้ำพริกแมงดา น้ำพริกตาแดง
 • แกงฮังเล
 • ปลาบึก

 

อาชีพ

 • การเกษตร
 • เย็บผ้า
 • เย็บพรมเช็ดเท้า
 • เย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ
 • จักสาน

 

สถานที่ท่องเที่ยว

 • หนองน้ำ
 • วัดหนองม่วงไข่
 • อนุสรณ์สถาน
 • สนามเสรีไทย
 • พิพิธภัณฑ์
 • แพะเปียง (ลานฮอ)
 • ถ้ำเสรีไทย
 • สถานีประมงน้ำจืด
 • พระธาตุตุงคำ
 • ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์
 • พระธาตุน้ำรัด
 • พัทยาสองหนองม่วงไข่

 

กิจกรรม

 • รำเสือลากหาง
 • รำเก็บพริก
 • รำวงย้อนยุค

 

 แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่สามารถนำไปบูรณาการการท่องเที่ยวในตำบลหนองม่วงไข่

 • สนามเสรีไทย
 • วัดหนองม่วงไข่
 • การแสดงศิลปะพื้นบ้าน เช่น รำเก็บพริก รำเสือลากหาง
 • ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืด
 • ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์
 • กิจกรรมเรียนรู้วิถึชีวิตชาวบ้าน การทำอาหารพื้นบ้านที่บ้านโฮมสเตย์
 • พระธาตุตุงคำ
 • ตลาดชุมชนบ้านหนองม่วงไข่

 

ภาพรวมเส้นทางการท่องเที่ยว ตำบลหนองม่วงไข่

 

 

ส่วนที่ ๒ ส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน

ในระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการได้รวบรวมรายชื่อปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนหนองม่วงไข่ และได้สัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลความเชี่ยวชาญในภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละด้าน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ชื่อ-สกุล รายละเอียดด้านภูมิปัญญา ที่อยู่ หมายเหตุ
นายซอน สุขมี ศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงพื้นบ้าน ๑๘๗ หมู่ ๒
  หัวหน้ารำวงย้อนยุค (คณะฝั่งแม่ยม)
นายสุนทร ไข่คำ ศิลปวัฒนธรรมด้านพิธีกรรม ๑๔๓/๓ หมู่ ๕
 1. เครือข่ายหมอพื้นบ้าน
 2. พิธีกรรมทางศาสนา ทั้งในงานมงคลและ งานอวมงคล
นางถนอมศรี ฟูคำ ศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงพื้นบ้าน ๒๑๗/๑ หมู่ ๒
 1. หัวหน้ารำกลุ่มผู้สูงอายุ

 

ปฏิทินตาราง ๑๒ เดือนของตำบลหนองม่วงไข่
มกราคม ไม่มี
กุมภาพันธ์ ไม่มี
มีนาคม เลี้ยงผีเจ้าบ้าน จัดขึ้นวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๖
เมษายน ประเพณีวันสงกรานต์ ส่งเคราะห์บ้าน/วัด ขนทรายเข้าวัด สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ แห่ไม้ค้ำศรี แห่น้ำอบน้ำหอม
พฤษภาคม ไม่มี
มิถุนายน ไม่มี
กรกฏาคม ประเพณีแห่เทียนพรรษา จัดขึ้นทุกวันเพ็ญ ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
สิงหาคม ไม่มี
กันยายน ไม่มี
ตุลาคม ไม่มี
พฤศจิกายน ประเพณียี่เป็ง จัดขึ้นวันขึ้น ๑๕ ค้ำ เดือน ๑๒ มีการฟังเทศน์มหาชาติ
ธันวาคม ไม่มี

 

ส่วนที่ ๓  การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุ

           สร้างครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุโดยเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว ในตำบลหนองม่วงไข่เพื่อให้เกิดการประสานงานด้านต่างๆ เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาภายในตำบลหนองม่วงไข่

ตัวอย่าง เส้นทางท่องเที่ยว ๒ วัน ๑ คืน

วัน-เวลา กิจกรรมการท่องเที่ยว สถานที่ ปราชญ์ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
วันแรก
ช่วงเช้า
 1. ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยของว่าง ขนมเทียนแก้ว ผลไม้ตามฤดูกาล
 2. พักผ่อนตามอัธยาศัย
สนามเสรีไทย  
 1. สภาวัฒนธรรมตำบลหนองม่วงไข่ ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยว
 2. กลุ่มแม่บ้านหมู่ ๔
 1. นมัสการพระพุทธจักรลานนาไทย
 2. ไหว้พระขอพรตุ๊ลุงรส
วัดหนองม่วงไข่ นายสุนทร ไข่คำ  
 1. รับประทานอาหารกลางวัน นำเสนอเมนูอาหารพื้นบ้าน เช่น ลาบปลา น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกตาแดง น้ำพริกแมงดา
 2. ชมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน เช่น รำวงย้อนยุค รำเก็บพริก รำเสือลากหาง
ชมรมผู้สูงอายุ ม.๑ นางถนอมศรี ฟูคำ
 1. ชมรมผู้สูงอายุ
 2. กลุ่มแม่บ้านหมู่ ๑
ช่วงบ่าย
 1. ศึกษาดูงานและชมการเเพาะพันธ์ปลา กบ กุ้ง
ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืด   เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืด
 1. เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์
 2. ชมการสาธิตการทำปุ๋ยหมัก การเพาะเห็ด การเลี้ยงไก่ไข่ การเพาะพันธุ์ไม้ดอก
  1. ปุ๋ยหมัก
  2. เพาะเห็ด
  3. การเลี้ยงไก่ไข่
  4. เพาะเมล็ดพันธ์ดอกไม้
 3. เลือกซื้อผลิตผลเกษตรอินทรีย์สำหรับอาหารมื้อเย็น
ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์    
 1. เข้าที่พักโฮมสเตย์
 2. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตของเจ้าของบ้านโฮมสเตย์ โดยการทำกับข้าวและรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
โฮมสเตย์บ้านกระเหรี่ยง   เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์
วันที่สอง
ช่วงเช้า
 1. รับประทานอาหารเช้า
 2. ร่วมกิจกรรมตักบาตรทำบุญ และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
บ้านโฮมสเตย์   เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์
 1. นมัสการหลวงพ่อเพชรและพระแก้วมรกต
พระธาตุตุงคำ นายสุนทร ไข่คำ  
 1. พานักท่องเที่ยวชมวิถีชีวิต พร้อมเลือกซื้อสินค้าจากชุมชน ชาวบ้าน ณ ตลาดสดบ้านหนองม่วงไข่
ตลาดชุมชนบ้านหนองม่วงไข่    
 1. รับประทานอาหารกลางวัน
  1. น้ำพริกเสรีไทยพร้อมผักนึ่ง
  2. แกงฮังเล
  3. เมนูปลาจากหนองน้ำใหญ่
     
 1. ส่งนักท่องเที่ยวกลับโดยสวัสดิภาพ
     

 

ผลการประเมินโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านครั้งที่ ๑๑ ณ ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ได้แสดงความคิดเห็นต่อการจัดโครงการ ดังนี้

 • ดีมาก
 • ดีที่สุด
 • ได้ของที่ระลึก
 • ได้ความรู้
 • ได้ประโยชน์จริงๆ
 • ยอดเยี่ยม
 • ชอบมากๆ
 • ดีใจที่สุด ได้ความรู้
 • ความรู้ก็ได้ ไส้ก็เต็ม
 • ได้แลกเปลี่ยนความรู้
 • ได้ประสบการณ์
 • ได้ลูกเดียว
 • อยากให้มาอีก
 • ดีใจที่ได้เจอ อบอุ่น คุ้นเคย

 

ภาคผนวก

กล่าวแนะนำโครงการและให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย

 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมความคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุ

 

ส่งเสริมการสร้างภาคเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน

 

กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม

 

สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน

 

อภิปราย สรุปผล และตอบข้อซักถาม

 

ส่วนอื่นๆ

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด