สถานที่ท่องเที่ยว 8 อำเภอ 19 ตำบล โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดแพร่

1. แหล่งท่องเที่ยว แม่พุงหลวง อำเภอวังชิ้น แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่านที่น่าสนใจ มีอะไรบ้าง

 1. น้ำตกแม่พุงหลวง
 2. กลุ่มทอผ้าตีนจก บ้านแม่พุงหลวง
 3. ศูนย์เรียนรู้พืชสมุนไพร
 4. วัดพระธาตุ
 5. โฮมสเตย์
 6. วัฒนธรรมชนเผา
 7. ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง
 8. การย้อมผ้าสีธรรมชาติ
 

 

2. แหล่งท่องเที่ยว บ้านดอนมูล อำเภอ สูงเม่น แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่านที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง

 1. สระน้ำห้วยหวาน
 2. กลุ่มจักสาน บ้านค่างาม
 3. วัดดอนมูล
 4. วัดร่องแหย่ง
 5. สินค้า OTOP (ไม้สักแพร่)
 1. ปลูกต้นป๋อเทือง
 2. กลุ่มเลี้ยงไก่ชน
 3. รำวงย้อนยุค หมู่3
 4. ถนนคนเดิน
 5. แหล่งอนุรักษ์ (ทำเห็ดถั่วเหลือง)
 

 

3. แหล่งท่องเที่ยว ตำบล ตำหนักธรรม อำเภอ หนองม่วงไข่ แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่านที่น่าสนใจ มีอะไรบ้าง

 1. ศูนย์พิพิธภัณฑ์
 2. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
 3. ศูนย์เรียนรู้หมู่5
 4. ตลาดชุมชน ถนนน่ามอง
 

 

4. แหล่งท่องเที่ยว ตำบล ทุ่งน้าว อำเภอ สอง แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่านที่น่าสนใจ มีอะไรบ้าง

 1. ประมงของหมู่บ้าน
 2. ศาลประจำหมู่บ้าน
 3. แหล่งหัตถกรรมหมู่บ้าน
 4. ศาลนางสิบสอง
 5. วัดทุ่งน้าว
 

 

5. แหล่งท่องเที่ยว ตำบล น้ำชำ อำเภอเมือง แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่านที่น่าสนใจ มีอะไรบ้าง

 1. แพะเมืองผี
 2. อ่างน้ำปึก
 3. คุ้มแมนสรวงพิทักธรรม
 4. แหล่งป่าชุมชน
 5. ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
 6. วัด
 7. ชมรมรักสุขภาพ
 

 

6. แหล่งท่องเที่ยว ตำบล น้ำเลา อำเภอร้องกวาง แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่านที่น่าสนใจ มีอะไรบ้าง

 1. ป่าชุมชน (อ่างแม่กำปอง)
 2. พระธาตุใจดี บ้านน้ำเลาใต้
 3. ร.ร. สูงวัยใจดี
 4. แพทย์แผนไทย นวดเพื่อสุขภาพ
 5. พระธาตุ เวฬุวรรณ วัดไผ่ย้อย
 6. อ่างเก็บน้ำ 50ไร่
 7. ดนตรีไทยของผู้สูงอายุ
 1. อ่างห้วยทรายขาว
 2. วัดน้ำเลา
 3. เศรษฐกิจพอเพียง บ้านดินไผ่ย้อย
 4. ปลูกพืชผักสวนครัว ม.8
 5. กลุ่มจักรสานหมวก,ไม้กวาด
 6. กลุ่มทำกระเป๋าด้วยมือ จากเศษซองกาแฟ
 

 

7. แหล่งท่องเที่ยว ตำบล ร่องฟอง อำเภอเมือง แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่านที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง

 1. วัดร่องฟอง
 2. โรงงานผลิตผ้าและเหล็ก
 3. ตลาดผ้าสี่แยกร่องฟอง
 4. หมู่บ้านท่องเที่ยว
 

 

8. แหล่งท่องเที่ยว ตำบล สะเอียบ อำเภอสอง แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่านที่น่าสนใจ มีอะไรบ้าง

 1. อ่างห้วยสวนเมี่ยง
 2. ศาลเจ้าพ่อผาด่าน
 3. วัดสันติคีรี ป่าเลา
 4. อ่างสกืน
 

 

9. แหล่งท่องเที่ยว ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่านที่น่าสนใจ มีอะไรบ้าง

 1. อุทยานลิลิตพระลอ
 2. วัดพระธาตุพระลอ
 3. สระหนองเล็ม แม่น้ำกาหลง
 4. ป่าห้วยป้อม
 5. อ่างแม่สอง
 6. ดอยจิกจ้อง
 7. แก่งเสือเต้น
 

 

10. แหล่งท่องเที่ยว ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่านที่น่าสนใจ มีอะไรบ้าง

 1. พระธาตุหนองจันทร์
 2. ศูนย์วัฒนธรรม
 3. ฝายแม่ยม
 4. วัดบ้านหนุนเหนือ
 5. วัดหนุนใต้
 6. แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 7. แหล่งท่องเที่ยวการประมง
 8. แพะผักหวาน อ่างห้วยโป่ง
 

 

11. แหล่งท่องเที่ยว ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอ เด่นชัย แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่านที่น่าสนใจ มีอะไรบ้าง

 1. อ่างเก็บน้ำแม่จั๊วะ
 2. ประตูสู่ล้านนา
 3. วัดบุญคุ้ม
 4. วัดชัยเขต
 5. วัดใหม่วงค์วรรณ
 1. สวนสัก100ปี
 2. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ
 3. ร้านค้าชุมชน(เฟอร์นิเจอร์)
 4. พระธาตุสุโทน
 5. อ่างแม่มาน
 

 

12. แหล่งท่องเที่ยว เทศบาลตำบลสูงเม่น อำเภอ สูงเม่น แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่านที่น่าสนใจ มีอะไรบ้าง

 1. วัดสูงเม่น
 2. วัดศรีดอก
 3. อ่างแม่มาน
 4. วัดศรีสว่าง
 5. โรงเรียนผู้สูงอายุ สุกใส วัยสว่าง
 6. ที่ว่าการ อำเภอสูงเม่น
 

 

13. แหล่งท่องเที่ยว บ้านปิน อำเภอ ลอง แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่านที่น่าสนใจ มีอะไรบ้าง

 1. สถานีรถไฟ
 2. พระธาตุดอยน้อย
 3. พระธาตุแหลมลี่
 4. บ่อน้ำพุร้อนแม่จอก
 5. น้ำตกแม่เกิง
 6. ดอยผากลอง
 7. วัดดงลาน
 8. วัดโพธิ์บุษผาราม
 

 

14. แหล่งท่องเที่ยว ตำบล แม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่านที่น่าสนใจ มีอะไรบ้าง

 1. วัดแม่ยางตาล
 2. ศาลเจ้าพ่อช้าง
 3. บริเวณแก้มลิงหนองเจริญ
 4. ศาลเจ้าพ่อหนองอ่วน
 5. สำนักธรรมวัดป่า
 

 

15. แหล่งท่องเที่ยว ตำบล ช่อแฮ อำเภอ เมือง แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่านที่น่าสนใจ มีอะไรบ้าง

 1. พระธาตุช่อแอ
 2. พระธาตุจอมแจ้ง
 3. น้ำตกเชิงทอง
 4. ต้นเมเบิ้ล ถนน ยุทธศาสตร์
 5. วัดธรรมนุภาพ
 6. เยี่ยมเต่าปูลู บ้านาตอง
 7. สวนรุกขชาติ
 1. อ่างแม่ก๋อน แม่สาย
 2. OTOP ชุมชน
 3. แหล่งสาธิต การทำเหมือง
 4. พระธาตุดอยเล็ง
 5. สวนสมุนไพร
 6. แหล่งชุมชนมะพร้าวเผา
 7. แหล่งท่องเที่ยวบ้านแม่ลัว มีภูเขาเป็นรูปช้าง
 

 

16. แหล่งท่องเที่ยว ตำบล สวนเขื่อน อำเภอเมือง แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่านที่น่าสนใจ มีอะไรบ้าง

 1. พระธาตุอินแขวน ม.5
 2. น้ำตกแม่แคม ม.7
 3. บ่อเตานาคูหา ม.5
 4. วัดนาคูหา ม.5
 5. พระเจ้าตนหลวง ม.5
 6. ถ้ำหลวง ม.5
 7. ถ้ำห้วยต้นผึ้ง ม. 5
 8. ถ้ำห้วยเมี่ยง ม.5
 9. ถ้ำช้างแก้ว ม.5
 1. น้ำตกผาแก้ว ม.5
 2. สวนลางสาดหวานปลอดสารพิษ
 3. อ่างเก็บน้ำโครงการพระราชดำริ ม.5
 4. สถานปฏิบัติธรรม
 5. วัดดอยเขาน้อย
 6. ดินแดน2ภาษา ม.4,8
 7. คณะซอระบำน่าน
 8. ศูนย์ผลิตฮ้อม
 9. สวนสตอเบอรี่
 

 

17. แหล่งท่องเที่ยว ตำบล บ้านถิ่น อำเภอ เมือง แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่านที่น่าสนใจ มีอะไรบ้าง

 1. พระธาตุ ถิ่นหลวง
 2. วัดถิ่นนอก
 3. วัดถิ่นใน
 4. วัดถิ่นหลวง
 5. วัดโปร่งศรี
 6. สวนแก้วมังกร
 1. ศาลเจ้าพ่อพญาแก้ว
 2. ศาลเจ้าพ่อท้าวไชย
 3. บ่อปลาโปร่งศรี
 4. อ่างน้ำมิ่ง
 5. อ่างห้วยยางงา
 6. อ่างเก็บน้ำร่องฮ่าง
 

 

18. แหล่งท่องเที่ยว ตำบล เด่นชัย อำเภอ เด่นชัย แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่านที่น่าสนใจ มีอะไรบ้าง

 1. ศูนย์เกษตรเรียนรู้หรือศูนย์สาธิตการเกษตรเด่นชัย
 2. ศูนย์หม่อนไหม
 3. วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีธรรม
 4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นแตงโม
 5. วัดเด่นชัย
 6. ประตูสู่ล้านนา
 7. สถานีรถไฟบ้านแม่พวก
 1. วัดจอมคีรีชัย
 2. วัดอินทรนิเวช
 3. อ่างเก็บน้ำแม่มาน
 4. ศูนย์วิทยาศาสตร์เด่นชัย
 5. ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักทอง
 6. ศาลเจ้าปึงเถ้ากง-ม่า
 

 

19. แหล่งท่องเที่ยว ตำบล ไผ่โทน อำเภอ ร้องกวาง แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่านที่สนใจ มีอะไรบ้าง

 1. วัดบ้านกิ่วนาค
 2. ถ้ำบ่อแก้วระหว่างแม่กระทิง-บ้านปางยาว
 3. ฝายน้ำลันขนาดเล็ก หมู่ 6 ปางยาว
 4. ฟื้นฟูป่าชุมชน บ้านไทรพร้าว หมู่1 ไทรพร้าว
 5. พัฒนากลุ่ม สะล้อ ซอ ซึง หมู่3 แม่กระทิง
 6. แม่น้ำแม่คำมีใต้สะพานบ้านไผ่โทน
 7. ป่าชุมชนไผ่โทน
 

 

เสริมสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลรักษาแหล่งชุมชนเน้นสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร: 0 5464 8593-5
Fax: 0 5464 8374 , 0 5464 8596

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผู้เยี่ยมชมวันนี้

0

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด